End-User License Agreement (EULA)
Teamleader Focus

Jeroen De Wit
Teamleader wil zo veel mogelijk kmo's helpen om slimmer te werken. Om dit doel te bereiken, werkt Teamleader nauw samen met zorgvuldig geselecteerde en goed opgeleide channel partners. Alle channel partners worden voortdurend geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker steeds hoogwaardige dienstverlening ontvangt.
Jeroen De Wit, CEO van Teamleader

Eenieder die een licentie op de Tool verkrijgt via een van TEAMLEADER’s Channel Partners (hierna: de "Eindgebruiker" genoemd), krijgt deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers te zien (hierna: de "Overeenkomst" genoemd). Deze overeenkomst legt uit wat de Eindgebruikers kunnen verwachten bij het gebruik van de online softwaretool van Teamleader. Tegelijkertijd worden de regels uiteengezet waaraan de Eindgebruikers moeten voldoen om de Tool te kunnen blijven gebruiken.

1. Over Teamleader

Company details Teamleader NV NL

In deze Overeenkomst zullen we naar onszelf verwijzen als “TEAMLEADER”, “Wij” en “Ons”.

TEAMLEADER is eigenaar van een door hem ontwikkelde online software-oplossing die online beheer en samenwerking mogelijk maakt, en die bestaat uit onder andere uit een CRM-systeem, een agenda-functie, offertebeheer, een API, een projectplanningsmodule, een facturatiemodule, ticketing-service en Voice-over-IP.

We zullen naar onze online software-oplossing verwijzen als de “Tool”.

2. Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is een rechtsgeldig contract tussen TEAMLEADER en uzelf als individu, of als rechtspersoon. Elke commerciële relatie tussen TEAMLEADER en de Eindgebruiker wordt beheerst door de voorwaarden en de bepalingen vastgelegd in deze Overeenkomst. Als u deze Overeenkomst namens een rechtspersoon accepteert, verklaart u, en garandeert u, dat u het recht en de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon aan deze voorwaarden te binden, en verwijzingen naar "u" in deze overeenkomst verwijzen verder zowel naar u als de individuele Eindgebruiker, als naar de rechtspersoon in wiens naam u deze Overeenkomst aangaat.

Elke Eindgebruiker moet de bepalingen en de voorwaarden van deze overeenkomst aandachtig lezen voordat hij de Tool opent of gebruikt. Naast deze Overeenkomst wordt van de Eindgebruiker ook verwacht dat hij instemt met onze verwerkersovereenkomst, en dat hij onze privacyverklaring leest.

TEAMLEADER behoudt het recht om deze Overeenkomst te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen. Als TEAMLEADER wijzigingen aanbrengt in deze Overeenkomst, zal TEAMLEADER u binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de toepassing van de gewijzigde voorwaarden informeren, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen, via een aankondiging in de Tool en/of door actualisering van de datum bovenaan dit document. We moedigen u aan om deze Overeenkomst en de andere toepasselijke beleidsregels en richtlijnen regelmatig te lezen om ervoor te zorgen dat u alle voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Tool goed begrijpt. Als u de Tool blijft gebruiken na de kennisgeving van aangebrachte wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat.

3. Registratie

Bij de registratie maakt de Eindgebruiker een persoonlijk profiel aan (hierna "account" genoemd). De Eindgebruiker moet correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie verstrekken. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om verouderde informatie in zijn/haar account te corrigeren of te wissen.

Elk account is strikt persoonlijk, individueel en vertrouwelijk. De Eindgebruiker moet de vertrouwelijkheid van de gegevens van het account beschermen, inclusief zijn/haar inloggegevens, zoals bijvoorbeeld het wachtwoord. De Eindgebruiker is exclusief verantwoordelijk voor alle handelingen en activiteiten die worden uitgevoerd via zijn/haar account. De Eindgebruiker kan zijn/haar Account niet overdragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van TEAMLEADER.

4. Licentie

4.1 Algemeen

Behoudens de naleving van de voorwaarden en de bepalingen vastgelegd in deze Overeenkomst, verleent TEAMLEADER elke Eindgebruiker een wereldwijd, beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht op toegang, gebruik en weergave van de Tool, uitsluitend om de interne bedrijfsactiviteiten van de Eindgebruiker te ondersteunen (in het kort: de "Licentie" genoemd).

4.2 Duur

De krachtens deze Overeenkomst verleende Licentie is permanent. De licentie wordt naargelang het geval periodiek verleend voor een maand of een jaar en wordt automatisch verlengd tenzij ze, om welke reden dan ook, vóór de verlengingsdatum beëindigd wordt (zie artikel 5).

4.3 Beperkingen

De Eindgebruiker heeft niet het recht om de Tool te verkopen, opnieuw te publiceren, door te leveren, in licentie te geven of op enige andere manier over te dragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAMLEADER.

Bovendien moet de Eindgebruiker zich ervan onthouden handelingen uit te voeren die een nadelige invloed hebben of zouden kunnen hebben op de goede werking en de veiligheid van de Tool en de andere Eindgebruikers. Het gebruik van de Tool mag niet in strijd zijn met de voorwaarden en de bepalingen vastgelegd in deze Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derden en/of de algemeen aanvaarde internet-gedragscode.

De volgende handelingen zijn absoluut verboden:

 • Gebruik van softwareprogramma's gericht op het verwerven en verzamelen van gegevens. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: spiders, crawlers, robots en vergelijkbare software.
 • Gebruik van de Tool en de bijbehorende gegevens om te spammen, kettingbrieven te versturen, evenals ongewenste e-mail en/of vergelijkbare varianten.
 • Stalking van andere Eindgebruikers en/of proberen hen te overtuigen van politieke en/of religieuze ideeën.
 • Het schenden van het vertrouwelijke karakter van de accounts van andere Eindgebruikers of het openen van accounts van andere Eindgebruikers zonder hun toestemming.
 • Gebruik van een valse of een buitenlandse identiteit en/of -gegevens bij de registratie.
 • Betrokken zijn bij, of toestemming geven aan derden om zich bezig te houden met reverse-engineering, de reverse-assemblage of reverse-compilatie van de Tool.
 • Verspreiding van ongevraagde berichten en/of enige andere vorm van commerciële berichten via de Tool, waaronder junkmail, spam en kettingbrieven.

De bovenstaande opsomming is op geen enkele manier limiterend.

De Eindgebruiker heeft de mogelijkheid om digitale inhoud op de Tool te uploaden. We hebben er alle vertrouwen in dat deze mogelijkheid alleen op een nuttige en passende manier zal worden gebruikt.

Het is in geen enkel geval toegestaan ​​om de volgende inhoud naar de Tool te uploaden:

 • Elke vorm van inhoud die als onbehoorlijk of onwettig kan worden beschouwd vanwege zijn illegale, ongeoorloofde, schadelijke, beledigende, misleidende, bedreigende, obscene, pornografische, aanstootgevende of racistische aard en/of meer in het algemeen omdat deze in strijd is met de publieke moraliteit of de openbare orde. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd te zijn met het toepasselijke recht of de rechten van derden om als onbehoorlijk te worden beschouwd.
 • Inhoud die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van TEAMLEADER, andere Eindgebruikers en/of derden.
 • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar, en/of de uitvoering van een enig strafbaar feit of misdrijf aanmoedigt.
 • Inhoud die andere Eindgebruikers of TEAMLEADER schade kan toebrengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schadelijke software zoals computervirussen, malware, wormen, trojan horses, en cancelbots.

De bovenstaande opsomming is op geen enkele manier limiterend.

4.4 Maatregelen

TEAMLEADER kan alle nodige en redelijke maatregelen treffen wanneer de Eindgebruiker handelt in strijd met de voorwaarden en de bepalingen vastgelegd in deze Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internet-gedragscode. TEAMLEADER behoudt een ruime beoordelingsmarge om de maatregelen te nemen en de reikwijdte van de maatregelen te bepalen. De maatregelen zullen altijd in verhouding staan ​​tot de overtreding.

TEAMLEADER heeft de mogelijkheid om de toegang van Eindgebruikers tot de Tool tijdelijk te beperken of op te schorten. Daarnaast heeft TEAMLEADER de mogelijkheid om de Eindgebruikerslicentie voor de Tool permanent te beëindigen (zie artikel 5).

Wanneer de situatie dit vereist, kunnen de bovengenoemde maatregelen zonder voorafgaande waarschuwing genomen worden. De Eindgebruiker heeft geen recht op enige vorm van compensatie voor de genomen maatregelen.

Als de Eindgebruiker vindt dat een genomen maatregel niet gepast is of ongegrond is, moet hij dit binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel genomen is aan TEAMLEADER melden.

5. Beëindiging

5.1 Beëindiging door de Eindgebruiker

De Eindgebruiker heeft het recht om zijn licentie op elk moment tijdens de licentieperiode te beëindigen. De Eindgebruiker moet de Channel Partner die de licentie namens hem heeft besteld in dat geval schriftelijk op de hoogte stellen. Om te vermijden dat de Licentie op de verlengingsdatum automatisch verlengd wordt, moet TEAMLEADER door de Channel Partner worden geïnformeerd over de wens van de Eindgebruiker om zijn Licentie vóór de verlengingsdatum te beëindigen. De Eindgebruiker is zich ervan bewust dat hij/zij afhankelijk is van de Channel Partner voor de juiste en tijdige beëindiging van de licentie en aanvaardt dat hij/zij verantwoordelijk is voor de tijdige schriftelijke kennisgeving erover aan de Channel Partner.

Na de beëindiging van de licentie is de Eindgebruiker als enige verantwoordelijk om alle gegevens in de account van de Eindgebruiker te exporteren via de beschikbare exporthulpmiddelen. De Eindgebruiker accepteert dat dergelijke export moet plaatsvinden vóór de vervaldatum van de actieve licentieperiode, omdat TEAMLEADER het account van de Eindgebruiker op die vervaldatum zal deactiveren en alle toegang tot de Tool zal worden beëindigd. TEAMLEADER kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de gegevens van de Eindgebruiker als gevolg van te late export.

5.2 Beëindiging door TEAMLEADER

Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat TEAMLEADER kan hebben of gebruiken tegen de Eindgebruiker, kan TEAMLEADER de Overeenkomst met de Eindgebruiker op elk moment en zonder juridische tussenkomst beëindigen in de volgende omstandigheden:

(i) TEAMLEADER detecteert of heeft materiële redenen om aan te nemen dat:

 • De gegevens die de Eindgebruiker in de Tool ingevoerd en geüpload heeft, vals, misleidend, onjuist of verouderd zijn;
 • De Eindgebruiker de Tool gebruikt voor ongeoorloofde, illegale en/of onbehoorlijke doeleinden;
 • De overeenkomst met de Eindgebruiker gebaseerd is op valse of onjuiste informatie; of
 • De Eindgebruiker de licentie verkregen heeft door redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.

(ii) de Eindgebruiker staakt zijn betalingen voor de Licentie, dient een faillissementsaanvraag in, wordt in staat van faillissement verklaard, komt in staat van vereffening of een soortgelijke procedure, of wordt geliquideerd;

(iii) De Eindgebruiker begaat een oneerlijke daad, gebrek aan loyaliteit of fraude met betrekking tot TEAMLEADER, zijn bedrijf of de Tool;

In het geval van een dergelijke beëindiging door TEAMLEADER, kan het recht van de Eindgebruiker om toegang te krijgen tot de Tool onmiddellijk worden ingetrokken, zonder voorafgaande kennisgeving. In voorkomend geval zal TEAMLEADER de Eindgebruiker eerst schriftelijk informeren over zijn voornemen om de Licentie te beëindigen en de reden daarvoor. De Eindgebruiker kan de mogelijkheid worden geboden om zijn gedrag te veranderen en/of de inbreuk te verhelpen binnen een redelijke termijn na een dergelijke kennisgeving. De Eindgebruiker heeft in geen geval recht op enige vergoeding of compensatie.

Na beëindiging van de Licentie door TEAMLEADER, krijgt de Eindgebruiker de mogelijkheid om alle beschikbare gegevens op zijn Account te exporteren binnen een periode die naar eigen goeddunken door TEAMLEADER bepaald wordt, die met het oog op de concrete omstandigheden redelijk geacht wordt, en die niet langer duurt dan 30 dagen. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om de gegevens op het account binnen die aangegeven periode te exporteren omdat TEAMLEADER het account na die periode zal deactiveren en alle toegang tot de Tool zal worden beëindigd. TEAMLEADER kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de gegevens van de Eindgebruiker als gevolg van te late export.

TEAMLEADER is gerechtigd om enig ​​verzoek van de Eindgebruiker om een ​​(nieuwe) gebruiksovereenkomst voor de Tool aan te gaan te weigeren.

5.3 Gevolgen van beëindiging

Na de beëindiging van deze Overeenkomst (om welke reden dan ook) en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen TEAMLEADER en de Eindgebruiker, worden alle rechten die krachtens deze Overeenkomst aan de Eindgebruiker zijn verleend, beëindigd.

In verband met de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zal TEAMLEADER alle persoonlijke gegevens op de account van de Eindgebruiker binnen een periode van 30 dagen na het deactiveren van de Account verwijderen. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om de gegevens op zijn/haar account vóór die datum te exporteren.

De artikelen 8, 10 en 11 zullen blijven voortbestaan en volledig van toepassing, bindend en van kracht blijven in overeenstemming met hun voorwaarden, ongeacht het feit dat deze Overeenkomst om welke reden dan ook is verlopen of beëindigd. De Eindgebruiker heeft het recht om zijn licentie op elk moment tijdens de licentieperiode stop te zetten.

6. Onze verplichtingen

6.1 Zoveel als mogelijk zorgen voor de beschikbaarheid van de Tool

TEAMLEADER biedt geen garanties met betrekking tot de uptime van de Tool. De Tool wordt aangeboden op een “as available” basis (zoals zij op dat moment beschikbaar is). In het geval van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de Tool, doet TEAMLEADER zijn uiterste best om die problemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op te lossen zonder daarvoor enige garantie te geven. In elk geval en in voorkomend geval is TEAMLEADER vrij om te bepalen wat in dit opzicht als een adequate oplossing moet worden beschouwd.

TEAMLEADER wil de kwaliteit van de Tool hooghouden door regelmatig onderhoudsactiviteiten uit te voeren en updates te implementeren. TEAMLEADER kan de toegang tot de Tool opschorten of beperken voor de duur van een geplande of ongeplande downtime voor onderhoudsactiviteiten of updates, evenals de toegang tot enige functionaliteit of de gehele Tool, voor welke reden dan ook, inclusief als gevolg van stroomuitval, systeemstoringen, onderhoud, upgrades of andere onderbrekingen. TEAMLEADER verbindt zich ertoe de impact van dergelijke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de Tool te minimaliseren, maar sluit in dit opzicht geen enkele mogelijk downtime uit.

6.2 Ondersteunende documentatie over de Tool verstrekken

TEAMLEADER neemt alle noodzakelijke en redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Tool wordt gepresenteerd (bijvoorbeeld het supportcentrum) volledig, correct, up-to-date en nauwkeurig is. TEAMLEADER kan echter geen garanties geven met betrekking tot de kwaliteit en volledigheid van de informatie op de Tool. Als gevolg hiervan kan TEAMLEADER niet aansprakelijk worden gesteld voor (directe en indirecte) schade geleden door de Eindgebruiker als gevolg van de informatie op de Tool.

7. Wijzigingen aan de Tool

TEAMLEADER kan nieuwe functionaliteiten introduceren en/of bestaande functionaliteiten wijzigen zonder voorafgaand kennis te geven aan de Eindgebruikers, inclusief voor het herzien van de gebruikersinterface, de functies en de algemene functionaliteit van de Tool als onderdeel van verbeteringen of andere noodzakelijke wijzigingen aan de Tool.

TEAMLEADER heeft het recht om naar eigen goeddunken enkele of alle functionaliteiten stop te zetten. 

8. Aansprakelijkheid

TEAMLEADER garandeert niet dat: (i) de prestatie van de Tool ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, noch dat alle storingen en/of fouten zullen worden gecorrigeerd (binnen een redelijke termijn); (ii) de Tool constant beschikbaar zal zijn, vrij van virussen, op tijd en volledig, of (iii) dat de informatie op de Tool volledig, correct, nauwkeurig en niet misleidend is of zal zijn.

Het beoogde gebruik van de Tool door de Eindgebruiker wordt gedaan onder de volledige verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker zelf, en op zijn/haar eigen risico. TEAMLEADER kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit dit beoogde gebruik. De Eindgebruiker is daarom als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computer (programma's), wireless apparaten en/of enige andere apparatuur als gevolg van het gebruik van de Tool.

TEAMLEADER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Indirecte en/of consequentiële schade (inclusief maar niet beperkt tot inkomstenderving, verlies van goodwill en schade aan de eigendommen van de Eindgebruiker als gevolg van het gebruik van de Tool). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook indien TEAMLEADER specifiek op de hoogte is gesteld van het potentiële verlies voor de Eindgebruiker;
 • Gebreken die direct of indirect veroorzaakt worden door een handeling uitgevoerd door de Eindgebruiker of door een derde partij, ongeacht of deze handeling wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van de Tool voor een ander doel dan waarvoor het is ontwikkeld, of voor een ander doel dan wat is aangegeven door TEAMLEADER;
 • Extra schade veroorzaakt door voortgezet gebruik door de Eindgebruiker nadat een defect is ontdekt;
 • Het verlies, of onjuist gebruik van gegevens in de account van de Eindgebruiker, tenzij dit te wijten is aan een fout van TEAMLEADER;
 • Schade veroorzaakt door niet-naleving van enig advies en/of richtlijnen die kunnen worden gegeven door TEAMLEADER, die deze laatste altijd op discretionaire basis zal verstrekken;
 • Schade veroorzaakt door overmacht of ontbering.

Verder accepteert de Eindgebruiker dat TEAMLEADER geen enkele garantie biedt dat de Tool voldoet aan de regelgeving of vereisten die van toepassing zijn op enig juridisch gebied, met uitzondering van de voorschriften of de vereisten die van toepassing zijn in België op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. TEAMLEADER kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere wijzigingen van welke aard dan ook in dergelijke wetten en/of voorschriften.

De Eindgebruiker zal op geen enkele manier en om geen enkele reden dan ook enige (vertrouwelijke) informatie of inloggegevens verstrekken aan een medewerker van TEAMLEADER. Als de Eindgebruiker, in tegenstelling tot het bovenstaande, dergelijke gegevens aan TEAMLEADER verstrekt, erkent de Eindgebruiker dat hij/zij deze volledig op eigen risico verstrekt.

De Eindgebruiker zal TEAMLEADER, zijn functionarissen, directeurs, werknemers en agenten vrijwaren van, en verdedigen tegen alle claims van welke aard dan ook die zouden kunnen voortvloeien uit het bestaan, de uitvoering en/of de beëindiging van deze Overeenkomst en die zijn veroorzaakt door zijn nalatigheid, schuld of onachtzaamheid, of door een van zijn gelieerde ondernemingen en/of personeel.

De aansprakelijkheid van TEAMLEADER is beperkt tot het bedrag voor de betaling van de door TEAMLEADER afgesloten verzekeringspolissen en is in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid die volgens de Belgische wetgeving verplicht is.

9. Links naar andere websites en platformen

De inhoud van de Tool kan links, hyperlinks of ingelijste links bevatten naar externe websites, platformen of andere elektronische portalen. Dit betekent niet noodzakelijk dat er een connectie is tussen TEAMLEADER en de externe website, noch dat TEAMLEADER (impliciet) instemt met de inhoud van die websites.

TEAMLEADER verifieert deze externe websites niet en is niet verantwoordelijk voor het veilige en juiste functioneren van de link(s) en de uiteindelijke bestemming(en). De Eindgebruiker die op een link klikt, verlaat de Tool. TEAMLEADER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van externe websites. Deze externe websites bieden mogelijk niet dezelfde garanties als TEAMLEADER. We raden de Eindgebruiker aan om de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van deze externe websites aandachtig te lezen.

10. Privacy

10.1 TEAMLEADER als gegevensbeheerder

De verwerking van persoonsgegevens door TEAMLEADER met betrekking tot de (potentiële) Eindgebruiker en/of zijn personeel/medewerkers zal plaatsvinden in overeenstemming met onze privacyverklaring. In een dergelijk geval treedt TEAMLEADER op als 'verwerkingsverantwoordelijke'.

Deze Privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens verzameld door TEAMLEADER, evenals de manier waarop TEAMLEADER de persoonsgegevens van de (potentiële) Eindgebruiker gebruikt en verwerkt.

10.2 TEAMLEADER als gegevensverwerker

De Eindgebruiker erkent dat – met betrekking tot de verwerking van gegevens van derden die door de Eindgebruiker in de Tool zijn opgenomen (bijvoorbeeld de klanten en de potentiële klanten van de Eindgebruiker) – hij optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en TEAMLEADER als gegevensverwerker. Deze relatie wordt uitsluitend beheerst door de verwerkersovereenkomst, zoals afgesloten bij de registratie van de Eindgebruiker en zoals beschikbaar gesteld in het account van de Eindgebruiker.

11. Intellectuele eigendom

De Eindgebruiker erkent expliciet dat TEAMLEADER als enige eigenaar is en blijft van de Tool, de documentatie die daarop beschikbaar is, de onderliggende software en alle andere intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben. Al dergelijke rechten en goodwill zijn en blijven aan TEAMLEADER toegekend.

Behalve zoals expliciet toegestaan ​​in deze OVEREENKOMST, worden er geen andere licenties aan de Eindgebruiker verleend. Alle rechten die niet worden verleend in deze OVEREENKOMST zijn gereserveerd door TEAMLEADER.

Het gebruiksrecht van de Eindgebruiker mag in geen geval:

 • Een eigendomsoverdracht van de Tool door TEAMLEADER naar de Eindgebruiker teweegbrengen;
 • De Eindgebruiker enige rechten op, of belangen in de Tool, handelsnamen en/of handelsmerken van TEAMLEADER verlenen; en
 • De Eindgebruiker het recht verlenen om TEAMLEADER te verzoeken een exemplaar van de Tool of van enige software of ander product geleverd door TEAMLEADER af te leveren om de Tool beschikbaar te maken.

De Eindgebruiker mag geen enkel(e) handelsmerk, handelsnaam of merknaam van TEAMLEADER gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TEAMLEADER.

De Eindgebruiker verbindt zich ertoe TEAMLEADER op de hoogte te stellen van enige daadwerkelijke, gedreigde of vermoedelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van TEAMLEADER waarvan hij/zij kennis heeft gekregen, en van enige claim van enige derde partij als gevolg van het gebruik van de Tool.

12. Diversen

Scheidbaarheid. Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze Overeenkomst zo worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar (geheel of gedeeltelijk) blijken te zijn, zal dit echter geen invloed hebben op de rest van de bepalingen van deze Overeenkomst en zullen deze onverminderd van kracht blijven alsof de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) nooit hebben bestaan. Bovendien zullen de partijen in dit geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) of enig deel daarvan wijzigen en/of een overeenstemming bereiken over nieuwe bepaling(en) die het doel van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen. Indien de Partijen geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de ongeldige bepaling(en) beperken tot hetgeen (wettelijk) is toegestaan.

Titels. De titels gebruikt in deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruiksgemak en zullen op geen enkele manier de betekenis of interpretatie van deze voorwaarden beperken of beïnvloeden.

Waiver. Het (herhaaldelijk) niet afdwingen van enig recht door TEAMLEADER kan alleen als tolerantie worden beschouwd met betrekking tot een specifieke situatie, en zal op geen enkele manier afbreuk doen aan het recht van TEAMLEADER om dit recht op een later tijdstip wel af te dwingen.

Taal. Deze overeenkomst kan worden geraadpleegd in het Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Duits. In geval van een discrepantie tussen de verschillende versies, prevaleert de Nederlandse versie.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, implementatie, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet, zonder gevolg te geven aan andere rechtskeuze- of rechtsconflictenregels of bepalingen (Belgische, buitenlandse of internationale) die ertoe zouden leiden dat de wetten van enig ander rechtsgebied dan dat van België van toepassing zijn.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, implementatie, en de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Gent. De Partijen verbinden zich er echter toe om geschillen zo veel mogelijk in onderling overleg op te lossen.