Commission Partner Agreement

Jeroen De Wit
We willen zoveel mogelijk KMO's van dienst zijn en hen helpen slimmer te werken. Met ons commissiemodel willen we partners die ons in contact brengen met nieuwe klanten passend belonen.
Jeroen De Wit, CEO van Teamleader

Deze commission partner agreement (hierna de 'Overeenkomst') beschrijft de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om als commissiepartner van Teamleader op te treden en beloond te worden voor het aanbrengen van nieuwe klanten.

1. Over Teamleader

In deze Overeenkomst verwijzen wij naar onszelf als 'TEAMLEADER', 'Wij', 'We' en 'Ons'.

TEAMLEADER heeft twee onlinesoftwareoplossingen ontwikkeld, waarvan het ook de eigenaar is, die werkbeheer en samenwerking vergemakkelijken:

 • De webgebaseerde en mobiele Software as a Service-applicatie (SaaS-applicatie) ‘Teamleader Focus’ (hierna 'Teamleader Focus'). Een niet-uitputtend overzicht van de functionaliteiten van de Applicatie is te vinden op https://www.teamleader.eu/nl-be.
 • De Software as a Service-applicatie (SaaS-applicatie) Teamleader Orbit (hierna 'Teamleader Orbit'). Een niet-uitputtend overzicht van de functionaliteiten van de Applicatie is te vinden op https://www.teamleader.eu/nl-be/orbit.

Teamleader Focus en Teamleader Orbit worden hierna gezamenlijk de 'Oplossingen' genoemd.

Legal Image Teamleader Fiche BE NL

2. Definities

In deze Overeenkomst betekenen de volgende begrippen hetgeen daarbij hieronder is vermeld (wanneer zij met hoofdletter worden geschreven):

Bedrijfsmerken

Alle huidige en toekomstige handelsmerken, dienstmerken, logo's (inclusief het logo door TEAMLEADER gegeven aan de Commissiepartner waardoor deze laatste kenbaar kan maken een gecertificeerd Commissiepartner van TEAMLEADER te zijn), en handelsnamen van TEAMLEADER, al dan niet geregistreerd, en alle registraties, aanvragen, verlengingen, vernieuwingen of heruitgaven van het voorgaande, in elk geval in iedere jurisdictie overal ter wereld.

Commissie

De vergoeding die aan de Commissiepartner moet worden betaald als beloning voor het leveren van Prospects en/of Eindklanten aan TEAMLEADER in overeenstemming met de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden.

Commissiepartner

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Overeenkomst aangaat met TEAMLEADER; zijnde een Deal Passing Partner, Sales Partner of Service Partner zoals gedefinieerd in Artikel 3 van deze Overeenkomst, en die in aanmerking komt voor betaling van de Commissie.

Eindklant

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Diensten van TEAMLEADER – eventueel via een Commissiepartner – bestelt en een TEAMLEADER-contract aangaat.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle huidige en toekomstige (i) rechten in verband met werken van auteurschap, inclusief auteursrechten, rechten die vallen onder het auteursrecht of mask works, naburige rechten en morele rechten, (ii) rechten op handelsmerken of dienstmerken; (iii) rechten op handelsgeheimen; (iv) octrooien, octrooirechten, rechten op knowhow en handelsgeheimen, en industriële eigendomsrechten; (v) rechten op lay-outontwerpen, ontwerprechten, topografische rechten (vi) Internetdomeinnamen, (vii) rechten op software en computersoftwareprogramma's (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, broncode en objectcode), rechten op gegevens, recht sui generis op de inhoud van de gegevensbank en de documentatie ervan; en andere eigendomsrechten van enigerlei aard, ander dan handelsmerken, dienstmerken, handelsimago, en soortgelijke rechten; al dan niet geregistreerd en (viii) alle registraties, aanvragen, verlengingen, vernieuwingen of heruitgaven van het voorgaande, in elk geval in iedere jurisdictie overal ter wereld.

Prijsmodules

De toepasselijke prijslijsten aangaande de Diensten van TEAMLEADER zoals beschreven op de Website en/of in de Oplossingen en zoals van tijd tot tijd door TEAMLEADER, naar eigen goeddunken, gewijzigd.

Privacywetgeving

(ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ('Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC'); en

(ii) alle Belgische wetten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van die Verordening.

Prospect

Een potentiële Eindklant.

Bestelbon

Elk door een Commissiepartner aangeboden bestelformulier dat door de Prospect kan worden ingevuld en waarmee de Prospect aangeeft een TEAMLEADER-contract te willen aangaan.

Software

De software (zowel in de vorm van broncode als objectcode) en de softwareprogramma's en alle bijbehorende gebruikersinterfaces en verwante technologie die TEAMLEADER ter beschikking stelt via zijn Website en Oplossingen. Software omvat, zonder enige beperking, alle modules, applicaties, routines en subroutines ervan en alle bronmateriaal en voorbereidend materiaal in verband daarmee, inclusief doch niet beperkt tot gebruikersvereisten, functionele specificaties en specificaties voor het programmeren, ideeën, principes, algoritmen, stroomschema's, logica, logische diagrammen, orthografische representaties, bestandsstructuren, coderingsbladen, codering en inclusief alle relevante handleidingen of andere documentatie en computerwerken en alle andere schriftelijke materialen, beeldmateriaal of grafisch materiaal.

Diensten van TEAMLEADER

Het Abonnement en alle andere gerelateerde diensten die TEAMLEADER aan de Eindklant levert.

TEAMLEADER-contract

De overeenkomst betreffende de Diensten van TEAMLEADER die wordt gesloten tussen TEAMLEADER en de Eindklant en waarop de Servicevoorwaarden van toepassing zijn.

Abonnement

De licentie voor Teamleader Focus of Teamleader Orbit en de onderliggende Software, inclusief alle bijbehorende toegangsrechten en gebruiksrechten die aan de Eindklant worden verleend.

Servicevoorwaarden

De Servicevoorwaarden van TEAMLEADER die het gebruik regelen van de Diensten van TEAMLEADER en beschikbaar zijn op de Website.

Website

De website van TEAMLEADER, beschikbaar op https://www.teamleader.eu/nl-be

3. Over ons Commissiemodel

Ons commissiemodel is vrij eenvoudig. Er bestaan drie mogelijkheden:

 • De Commissiepartner geeft Prospects door aan TEAMLEADER en plant een eerste verkoopgesprek. Nadat TEAMLEADER heeft vastgesteld dat de Prospect in aanmerking komt, probeert het de Prospect om te zetten in een Eindklant.

Dit type Commissiepartner wordt hierna 'Deal Passing Partner' genoemd.

 • De Commissiepartner overtuigt een Prospect via zijn promotie- en marketingactiviteiten om een Abonnement af te sluiten (in de meeste gevallen na het invullen van het Bestelformulier van de Commissiepartner), waardoor de Prospect een Eindklant wordt.

Dit type Commissiepartner wordt hierna 'Sales Partner' genoemd.

 • De Commissiepartner doet alles wat onder ii) is beschreven, en is daarnaast verantwoordelijk voor onboarding, opleiding, ondersteuning en implementatie bij de Eindklant.

Dit type Commissiepartner wordt hierna 'Service Partner' genoemd.

De Commissiepartner ontvangt een Commissie voor zijn promotie-inspanningen. De exacte Commissie hangt af van het type Commissiepartner. Raadpleeg hiervoor Bijlage I.

Wilt u deel uitmaken van het netwerk van Commissiepartners van TEAMLEADER, meld u dan aan via deze pagina.

Als TEAMLEADER van mening is dat er een fit is, zal het de kandidaat inloggegevens bezorgen voor zijn partnerportaal. Op dit portaal moet de kandidaat dan een aantal verplichte opleidingen volgen. Iedereen die deze certificeringsprocedure met succes afrondt, krijgt het recht om op te treden als gecertificeerd Commissiepartner.

4. Over de commerciële relatie

Via deze Overeenkomst formaliseren TEAMLEADER en de Commissiepartner de voorwaarden van hun commerciële relatie.

TEAMLEADER en de Commissiepartner worden hierna elk afzonderlijk een 'Partij' en gezamenlijk de 'Partijen' genoemd.

Deze Overeenkomst vormt de gehele Overeenkomst en afspraak tussen de Partijen en neemt volledig de plaats in van en vervangt alle vroegere of gelijktijdige voorstellen, mededelingen, uiteenzettingen, overeenkomsten, afspraken en verklaringen tussen de Partijen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het voorwerp ervan. Elke wijziging van deze Overeenkomst, evenals alle toevoegingen of weglatingen, kan enkel schriftelijk met wederzijdse instemming van de Partijen worden overeengekomen en bij deze Overeenkomst gevoegd. De Commissiepartner verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden.

De Overeenkomst kan niet worden opgevat als (i) een benoeming van de Commissiepartner als agent, makelaar of vertegenwoordiger van TEAMLEADER of (ii) het verlenen van enige bevoegdheid, expliciet of impliciet, aan de Commissiepartner of iemand die namens de Commissiepartner optreedt, om namens TEAMLEADER te onderhandelen, verplichtingen aan te gaan of overeenkomsten te sluiten in welke vorm dan ook. De relatie tussen TEAMLEADER en de Commissiepartner is uitsluitend die van onafhankelijke contractanten, en NIET werkgever - werknemer, partner, opdrachtgever - agent of joint venture.

5. Verplichtingen van de Commissiepartner

5.1 Algemene verplichtingen

In elk geval moet de Commissiepartner:

 • de redelijke richtsnoeren van TEAMLEADER volgen;
 • alle wetten en voorschriften naleven;
 • zich te allen tijde onthouden van illegale, oneerlijke of misleidende handelspraktijken of onethische zakelijke praktijken met betrekking tot de diensten (inclusief, doch niet beperkt tot, marketingdiensten en ondersteunende diensten) die aangeboden worden in het toepassingsgebied van deze Overeenkomst;
 • zijn activiteiten zodanig uitvoeren dat de naam en reputatie van TEAMLEADER en/of zijn Oplossingen er niet onder lijden;
 • TEAMLEADER onverwijld in kennis stellen van elke inbreuk op de verplichtingen van de Commissiepartner krachtens de Overeenkomst of van elke aangelegenheid die van invloed kan zijn op het vermogen van de Commissiepartner om zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen.

5.2 Marketing en promotie van de Oplossing(en)

De Commissiepartner heeft het recht om een of beide oplossingen te marketen en te promoten bij Prospects. Dit recht is beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar.

 • Beperkt:

De Commissiepartner mag de Oplossing(en) alleen marketen en promoten binnen het overeengekomen gebied en bij de relevante doelgroep, zoals duidelijk aangegeven in het marketingmateriaal van TEAMLEADER.

De Commissiepartner moet de Diensten van TEAMLEADER aan Prospects marketen met expliciete verwijzing naar de Prijsmodules.

 • Niet-exclusief:

TEAMLEADER mag zoveel Commissiepartners aanstellen als het wil. Het staat TEAMLEADER vrij om de Oplossing(en) zelf te marketen en te promoten bij Eindklanten.

 • Niet-overdraagbaar:

De Commissiepartner mag zijn verbintenissen en verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen of uitbesteden aan derden.

 • Herroepbaar:

TEAMLEADER behoudt zich het recht voor om de toestemming van de Commissiepartner om de Oplossing(en) te marketen en te promoten in te trekken, zowel zonder opgaaf van redenen als om een gewichtige reden, zoals bepaald in artikel 7 van deze Overeenkomst.

De Commissiepartner zal zich naar beste vermogen inspannen en middelen inzetten om prospects op te sporen binnen en buiten zijn klantennetwerk voor de marketing en promotie van de Oplossing(en). De Commissiepartner stelt de Oplossing(en) eerlijk voor en vermijdt misleidende onethische handelspraktijken.

De Commissiepartner wordt aangemoedigd gebruik te maken van het door TEAMLEADER verstrekte marketing-, promotie- en informatiemateriaal. De Commissiepartner zal alle redelijke inspanningen leveren om conflicten met het marketingbeleid van TEAMLEADER en andere commissie- en distributiekanaalpartners van TEAMLEADER te vermijden. De Commissiepartner zal te goeder trouw andere geschikte mogelijkheden voor marketing en promotie van de Oplossing(en) identificeren, die door de Partijen in onderling overleg worden overeengekomen, en zal de overeengekomen marketingactiviteiten uitvoeren.

De Commissiepartner stemt er uitdrukkelijk mee in de naam TEAMLEADER niet te gebruiken in betaalde reclame, promotie of marketing via Google Ads, Bing Ads, LinkedIn, Facebook of een soortgelijke zoekmachine (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bieden op het trefwoord 'Teamleader'), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAMLEADER. TEAMLEADER kan, naar eigen goeddunken, bepalen wanneer een dergelijke praktijk in strijd is met het imago en de goodwill van TEAMLEADER en zijn Oplossingen en bijgevolg dergelijke marketingactiviteiten verbieden. Bovendien stemt de Commissiepartner ermee in dat alle andere geplande marketingcommunicatie waarbij de naam en/of het logo van TEAMLEADER wordt gebruikt, eerst aan TEAMLEADER wordt voorgelegd en niet mag worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAMLEADER, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De Commissiepartner zal in zijn marketingcommunicatie niet ten onrechte de indruk wekken dat hij een TEAMLEADER-entiteit is.

De Commissiepartner zal altijd duidelijk naar prospects en Eindklanten communiceren dat de Oplossingen producten zijn die door TEAMLEADER zijn ontwikkeld. Bovendien is het de Commissiepartner uitdrukkelijk verboden om TEAMLEADER-bedrijfsmerken op de Oplossingen te verwijderen of op enigerlei wijze aan te passen.

5.3 Ondersteuning van de Eindklant

In het geval van Service Partners is de Service Partner het centrale contactpunt van de Eindklant voor ondersteuning. De Service Partner moet al het nodige doen om beschikbaar te zijn voor de Eindklant tijdens de normale kantooruren en om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op vragen te antwoorden.

De Service Partner zal te allen tijde het nodige personeel met gespecialiseerde kennis en technische opleiding met betrekking tot de Oplossing(en) in dienst hebben en houden dat nodig is om redelijk en efficiënt vragen van Eindklanten te beantwoorden en de Oplossing(en) aan Eindklanten te demonstreren.

In geen geval mag de Service Partner ondersteuningsvragen van Eindklanten aan TEAMLEADER doorgeven zonder zelf moeite te doen om die vragen te beantwoorden, of de Eindklant simpelweg doorverwijzen naar de supportdesk van TEAMLEADER.

TEAMLEADER blijft in elk geval verantwoordelijk voor het verlenen van tweedelijnsondersteuning aan de Service Partner, zoals redelijkerwijs gevraagd. TEAMLEADER is echter niet verplicht om (eerstelijns)ondersteuning te bieden aan Eindklanten die verbonden zijn aan de Service Partner. TEAMLEADER behoudt zich het recht voor Eindklanten door te verwijzen naar de betreffende Service Partner.

6. Verplichtingen van Teamleader

6.1 Informatie & opleiding

TEAMLEADER zal de Commissiepartner naar beste vermogen bijstaan bij de uitvoering van deze Overeenkomst en de Commissiepartner voldoende informatie verstrekken over de Diensten van TEAMLEADER.

Hiervoor zal TEAMLEADER een opleiding geven aan het personeel van de Commissiepartner via tutorials en een aantal testen, die het personeel van de Commissiepartner moet volgen als deel van de verplichtingen van de Commissiepartner onder deze Overeenkomst.

6.2 Abonnementen voor Eindklanten activeren

Indien TEAMLEADER een bestelling van een Prospect aanvaardt, zal TEAMLEADER het Abonnement van de Prospect binnen een commercieel redelijke termijn activeren.

Wanneer TEAMLEADER de bestelling van een Prospect weigert, moet TEAMLEADER de redenen voor de weigering vermelden en de Commissiepartner zal, waar nodig, de Oplossing(en) niet langer promoten bij deze Prospect.

6.3 De beschikbaarheid van de Oplossingen zoveel mogelijk garanderen

TEAMLEADER biedt geen garanties over de uptime van de Oplossingen. De Oplossingen worden zoals beschikbaar aangeboden. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Oplossingen, dan verbindt TEAMLEADER zich ertoe zijn uiterste best te doen om dergelijke problemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast staat het TEAMLEADER vrij om te bepalen wat in dit opzicht als een gepaste oplossing kan worden beschouwd.

TEAMLEADER wil de kwaliteit van de Oplossingen hooghouden door regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates uit te voeren. TEAMLEADER kan de toegang tot de Oplossingen opschorten of beperken voor de duur van de geplande of ongeplande downtime of onbeschikbaarheid van de volledige Oplossingen of een deel ervan om welke reden ook, onder meer als gevolg van stroomuitval, systeemstoringen, onderhoud, upgrades of andere onderbrekingen. TEAMLEADER verbindt zich ertoe de impact van dergelijke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de Oplossingen tot een minimum te beperken, maar sluit enige downtime in dit opzicht niet uit. In elk geval zal TEAMLEADER zijn uiterste best doen om de Commissiepartner hierover te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet nuttig zou zijn.

6.4 Betaling van de Commissie

TEAMLEADER is verantwoordelijk voor (i) het factureren van de Eindklanten, (ii) het innen van de betaling bij zijn Eindklanten, en (iii) het betalen van de overeengekomen Commissie zoals vermeld in Bijlage I (voor Teamleader Focus) of Bijlage II (voor Teamleader Orbit) aan de Commissiepartner.

Betaling door TEAMLEADER gebeurt in euro binnen zestig (60) dagen nadat TEAMLEADER de factuur van de Commissiepartner heeft ontvangen.

Wanneer TEAMLEADER een factuur betwist, vermeldt TEAMLEADER schriftelijk de redenen voor de inhouding van een of alle door de Commissiepartner gevraagde betaling(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de factuur van de Commissiepartner. Is het geschil niet beslecht binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de factuur, dan kan TEAMLEADER de betaling van het deel van de factuur dat betwist wordt, uitstellen tot het ogenblik waarop het geschil beslecht is.

7. Duur en Beëindiging

7.1 Duur

De Overeenkomst treedt in werking zodra de Commissiepartner langs elektronische weg uitdrukkelijk instemt met de voorwaarden in dit document.

De Overeenkomst is van onbepaalde duur en blijft van kracht zolang zij niet overeenkomstig de onderstaande voorwaarden wordt beëindigd.

7.2 Beëindiging zonder opgaaf van redenen

Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te allen tijde en zonder enige vergoeding te beëindigen, mits een voorafgaande schriftelijke opzegging van:

 • veertien (14) kalenderdagen, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt binnen de eerste drie (3) maanden na de ingangsdatum;
 • een (1) maand, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt tussen de vierde (4) en twaalfde (12) maand na de ingangsdatum;
 • drie (3) maanden, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt tussen de dertiende (13) en zesendertigste (36) maand na de ingangsdatum;
 • zes (6) maanden, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt na de zevenendertigste (37) maand na de ingangsdatum.

De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand na de datum van afgifte van de opzegging. De partijen kunnen in onderling overleg een andere opzeggingstermijn overeenkomen.

7.3 Beëindiging om een gewichtige reden

Niettegenstaande ieder andersluidend beding van deze Overeenkomst, mogen beide Partijen de Overeenkomst te allen tijde en zonder enige gerechtelijke tussenkomst om een gewichtige reden beëindigen in de volgende gevallen:

 • Een Partij maakt een wezenlijke inbreuk op een van de bepalingen van deze Overeenkomst of begaat grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag

De nalatige Partij moet er eerst schriftelijk op worden gewezen en in de gelegenheid worden gesteld om de situatie recht te zetten en, indien mogelijk, om een dergelijke inbreuk of inbreuken in de toekomst te voorkomen. Indien de nalatige Partij hieraan geen gevolg geeft binnen dertig (30) dagen na ontvangst van dergelijke schriftelijke waarschuwing, kan de Overeenkomst worden beëindigd, onverminderd het recht van de andere Partij om van de nalatige Partij een bijkomende vergoeding te vragen als gevolg van deze contractuele inbreuk.

Waar mogelijk zal TEAMLEADER de Commissiepartner eerst schriftelijk op de hoogte stellen van zijn voornemen om de samenwerking te beëindigen en van de reden daarvoor. De Commissiepartner kan de kans worden gegeven om zijn gedrag te veranderen, zijn inspanningen te verbeteren of de inbreuk te verhelpen binnen een redelijke termijn na een dergelijke kennisgeving.

 • Uitzonderlijke omstandigheden waardoor een verder professionele samenwerking tussen TEAMLEADER en de Commissiepartner onmogelijk is.

De Partijen komen overeen dat volgende omstandigheden als 'uitzonderlijke omstandigheden' moeten worden beschouwd:

 • de Commissiepartner is insolvent geworden of failliet verklaard, is ontbonden of in liquidatie gegaan, of heeft vrijwillig een verzoek ingediend tot tijdelijke schuldverlichting (of akkoord) ten aanzien van schuldeisers;
 • er is een belangrijke wijziging in het bestuur, de activiteiten, de activa of de deelnemingen van de Commissiepartner of de Commissiepartner wordt geconfronteerd met een wijziging van controle, zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • een veiligheidsincident of andere ramp met de Commissiepartner heeft gevolgen gehad voor de Oplossing(en) of de veiligheid van de gegevens van de Eindklant;
 • overmacht of problemen die ononderbroken voortduren gedurende meer dan drie (3) maanden na het ogenblik waarop de Partij, die door overmacht getroffen wordt, de andere Partij daarvan in kennis stelt (zoals, doch niet beperkt tot: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, brand, overstroming, staking, arbeidsgeschillen of andere industriële stroringen, (verklaarde of niet-verklaarde) oorlog, embargo's, bedreigingen en terroristische aanslagen, wettelijke beperkingen, rellen, opstanden, overheidsregels en nieuwigheden van de Oplossing(en) of de Website of andere onverwachte ontwikkelingsproblemen van de Oplossing(en) en/of de Website.

In geval van dergelijke schriftelijk meegedeelde beëindiging wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en onverminderd het recht op schadevergoeding.

7.4 Gevolgen van de beëindiging

Bij beëindiging van deze Overeenkomst (voor enigerlei reden) en tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen:

 • eindigen alle rechten die onder deze Overeenkomst aan de Commissiepartner zijn toegekend;
 • stopt de Commissiepartner onmiddellijk alle marketing en verdeling van de Diensten van TEAMLEADER en beweert niet langer de Commissiepartner van TEAMLEADER te zijn;
 • bezorgt elke Partij (als ontvangende Partij) aan de andere Partij (als onthullende Partij) alle Vertrouwelijke Informatie (van de onthullende Partij) terug die zij in haar bezit of onder haar controle heeft of bevestigt schriftelijk aan de onthullende Partij dat deze Vertrouwelijke Informatie vernietigd werd;
 • geeft de Commissiepartner in voorkomend geval onmiddellijk al het marketing- en promotiemateriaal terug aan TEAMLEADER, dat ter beschikking was gesteld door TEAMLEADER en in het bezit of onder de controle was van de Commissiepartner;
 • stopt de Commissiepartner onmiddellijk alle weergaven, advertenties en gebruik van bedrijfsmerken van TEAMLEADER en, gebruikt, adverteert of toont daarna niet langer handelsmerken, handelsnamen, logo's of aanduidingen of een deel ervan die lijken op of verwarring kunnen veroorzaken met de Bedrijfsmerken van TEAMLEADER.

Voor alle duidelijkheid, de beëindiging van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen overeenkomstig Artikel 7.2 heeft geen invloed op het recht van de Commissiepartner op zijn Commissie (of het resterende deel ervan) noch op de kickbackvergoeding onder deze Overeenkomst.

8. Wijzigingen aan de Oplossingen en de prijzen

TEAMLEADER kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissiepartner nieuwe functionaliteiten introduceren en/of bestaande functionaliteiten wijzigen, met inbegrip van het herzien van de gebruikersinterface, functies en algemene functionaliteit van de Oplossingen als onderdeel van verbeteringen of andere noodzakelijke wijzigingen aan de Oplossingen. TEAMLEADER heeft ook het recht om naar eigen goeddunken enkele of alle functionaliteiten van de Oplossingen stop te zetten.

Wanneer TEAMLEADER het voornemen heeft om zijn Prijsmodules aan te passen, brengt het de Commissiepartner daarvan vooraf op de hoogte.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Behalve wanneer uitdrukkelijk in deze Overeenkomst bedongen, geeft TEAMLEADER geen enkele waarborg aan de Commissiepartner, de Eindklanten of enige andere partij en verwerpt hierbij uitdrukkelijk alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website, de Oplossingen, de Diensten van TEAMLEADER of alle onderhouds- of ondersteuningsdiensten, inclusief, doch niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van verborgen gebreken, en alle garanties voortvloeiend uit handelingen, gebruik, verhandeling of de betrekkingen tussen partijen. In geen geval verzekert TEAMLEADER dat de Website of de Oplossingen zullen functioneren zonder enige onderbreking, of vrij van defecten zullen zijn, of niet gevoelig zullen zijn voor indringing of aanvallen.

De Commissiepartner is verantwoordelijk voor iedere waarborg, rechtstreeks of onrechtstreeks, uitdrukkelijk of van rechtswege, door hem verstrekt buiten de garantie die uitdrukkelijk in deze sectie is toegekend.

TEAMLEADER is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte schade. Indirecte schade is elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financieel of commercieel verlies, verhoging van de totale kosten, verhoogde personeelskosten, schade wegens verlies van klanten en/of potentieel. Dit is een louter indicatieve opsomming en zeker niet exhaustief.

De Commissiepartner is aansprakelijk voor alle schade geleden door TEAMLEADER, zijn personeel en/of derden, veroorzaakt door de Commissiepartner, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen van TEAMLEADER.

De Commissiepartner vergoedt en/of vrijwaart TEAMLEADER, zijn directeurs, bestuurders, medewerkers en agenten tegen alle vorderingen die ontstaan uit het bestaan, de uitvoering en/of beëindiging van deze Overeenkomst en veroorzaakt door de nalatigheid, fout of onoplettendheid van de Commissiepartner, een van zijn filialen en/of zijn personeel.

De aansprakelijkheid van TEAMLEADER is beperkt tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) de gemiddelde Commissie betaald aan de Commissiepartner gedurende de laatste twee (2) kwartalen, of (ii) het bedrag van de betaling van de verzekering die afgesloten is door TEAMLEADER en in elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving.

10. Vertrouwelijkheid

Elke Partij doet het nodige opdat informatie of gegevens van de andere Partij (of haar agenten of toeleveranciers), aangeduid als vertrouwelijk of als eigendom of die door hun aard vertrouwelijk of eigendom zijn ('Vertrouwelijke Informatie'), niet ongecertificeerd worden meegedeeld, door alle nodige maatregelen te nemen en minstens met eenzelfde graad van zorg als deze besteed aan de eigen Vertrouwelijke Informatie.

De ontvangende Partij gaat ermee akkoord dat het meedelen en ontvangen van Vertrouwelijke Informatie, haar ertoe verplicht de Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken (en ervoor instaat dat ook haar medewerkers, agenten, vertegenwoordigers en andere derden deze informatie niet gebruiken), behalve voor de nakoming van hun verplichtingen onder deze Overeenkomst. Elke Partij verwittigt onmiddellijk de andere Partij schriftelijk van elk onwettig gebruik of misbruik van Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij waarvan de Partij die kennisgeving doet, op de hoogte is.

Volgende informatie dient door de ontvangende Partij niet als vertrouwelijk behandeld te worden:

 • informatie waarvan bewezen kan worden, ten genoegen van de onthullende Partij, dat deze informatie reeds in het bezit is van de ontvangende Partij;
 • informatie die openbaar beschikbaar is, anders dan ingevolge schending van deze Overeenkomst door de ontvangende Partij;
 • informatie waarvan bewezen kan worden, ten genoegen van de onthullende Partij, dat zij onafhankelijk ontwikkeld is door de ontvangende Partij;
 • informatie die op geldige wijze bekomen is van een derde, zonder enige beperking wat betreft verspreiding ervan.

Behalve wanneer uitdrukkelijk anders bedongen in deze Overeenkomst, komen de Partijen overeen dat de voorwaarden van deze Overeenkomst behandeld worden als Vertrouwelijke Informatie en dat niet verwezen kan worden naar de voorwaarden van deze Overeenkomst zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de andere Partij.

Elke Partij kan Vertrouwelijke Informatie meedelen: (i) zoals vereist door een rechtbank of een overheidsinstantie, enkel aan deze instantie, onder een conservatoir bevel; (ii) in vertrouwen, aan juridische, financiële en boekhoudkundige raadgevers en filialen van de Partijen, en (iii) in vertrouwen, in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

11. Gegevensbescherming

Onverminderd Artikel 10 verbindt de Commissiepartner zich er in elk geval toe – wanneer de Vertrouwelijke Informatie betrekking heeft op Persoonsgegevens – deze Persoonsgegevens te Verwerken op een gepaste en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wetgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer en andere toepasselijke regels aangaande de Verwerking van Persoonsgegevens.

In deze context verbindt de Commissiepartner zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen voor de beveiliging van de Persoonsgegevens en deze te beschermen tegen verlies of iedere vorm van onvoorzichtig, onprofessioneel of onwettig gebruik van Verwerking; hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.

Wanneer de Commissiepartner nalaat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregen te nemen en daarop nalaat om passende maatregelen te nemen binnen een redelijke termijn die is vastgesteld door TEAMLEADER, kan TEAMLEADER – onverminderd zijn rechten van deze Overeenkomst en/of de wet – gezegde maatregelen zelf nemen of een beroep doen op een derde voor de uitvoering ervan, op kosten van de Commissiepartner.

De Commissiepartner mag geen beroep doen op een derde voor de Verwerking van Persoonsgegevens noch Persoonsgegevens doorgeven een aan derde, zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van TEAMLEADER. In geval van voorafgaand schriftelijk akkoord van TEAMLEADER, doet de Commissiepartner het nodige opdat de derde in kwestie dezelfde verplichtingen heeft zoals beschreven in deze Overeenkomst.

Met betrekking tot de contactgegevens van Prospects, die de Commissiepartner van TEAMLEADER ontvangt, erkent de Commissiepartner dat hij handelt in de hoedanigheid van 'Gegevensverwerker' met als enig doel om namens TEAMLEADER de Diensten van TEAMLEADER bij Prospects te promoten. In deze context gaat de Commissiepartner de Verwerkersovereenkomst van Teamleader aan, die een integraal onderdeel van deze Overeenkomst vormt. De Commissiepartner verbindt zich ertoe deze contactgegevens niet te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden en ze niet langer te bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, tenzij de Commissiepartner zich kan beroepen op een wettelijke basis voor deze gegevensverwerking in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (bv. toestemming of gerechtvaardigd belang).

De termen 'Persoonsgegevens', 'Verwerking' en 'Gegevensverwerker' hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Gegevensbeschermingswetgeving.

12. Intellectuele eigendom

TEAMLEADER bezit exclusief alle rechten, titels, belangen in en op, en eigendom van alle Intellectuele Eigendomsrechten op of met betrekking tot de Diensten van TEAMLEADER, de Oplossingen, de Software, de Website en alle documenten en tools die daarmee verband houden (inclusief alle kopieën en delen ervan), leesbaar in elektronische vorm of afgedrukt, inclusief, zonder enige beperking, (i) alle software, documenten en tools in verband met de Diensten van TEAMLEADER, de Oplossingen, de Website en alle Documentatie, (ii) alle wijzigingen aan, en afgeleid werk, compilaties of collectieve werken van de Diensten van TEAMLEADER en documenten, en (iii) alle gerelateerde technische kennis en alle rechten (inclusief Intellectuele Eigendomsrechten) daarin. De Commissiepartner gaat ermee akkoord gebonden te zijn door en verplicht te zijn tot naleving van de eigendomsrechtelijke aard van de Diensten en documentatie van TEAMLEADER.

Niets in deze Overeenkomst geeft toelating aan de Commissiepartner noch aan een Eindklant, behalve zoals toegestaan door enige toepasselijke wet die niet bij onderlinge overeenkomst tussen de Partijen kan worden uitgesloten, om: (i) de Software te decompileren, te demonteren, te onderwerpen aan reverse engineering; (ii) de Website, Oplossingen en/of Software te gebruiken op een wijze waardoor de toelatingsvoorwaarden worden uitgebreid of die ruimer is dan gezegde voorwaarden.

TEAMLEADER is en blijft eigenaar van de Bedrijfsmerken, inclusief de daarmee verband houdende goodwill. De Commissiepartner is verplicht de Bedrijfsmerken te gebruiken voor het commercialiseren van de Diensten van TEAMLEADER onder deze Overeenkomst en op de wijze opgenomen in de (stijl)richtlijnen die TEAMLEADER van tijd tot tijd geeft en onderworpen aan en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alleen voor dit doel en voor de duur van deze Overeenkomst wordt aan de Commissiepartner een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare vergunning toegekend voor het gebruik van het logo van TEAMLEADER, zonder het recht dit over te dragen aan derden en enkel ten behoeve van en in de mate zulks nodig is voor het marketen, verdelen en ondersteunen van de Diensten van TEAMLEADER. Ieder gebruik door de Commissiepartner van de Bedrijfsmerken gebeurt enkel ten gunste van TEAMLEADER. In geen geval mag de Commissiepartner de Bedrijfsmerken gebruiken behalve in combinatie met diens verplichtingen en verbintenissen onder deze Overeenkomst.

13. Referenties

TEAMLEADER mag verwijzen naar de Commissiepartner of de Commissiepartner identificeren in alle advertenties of publiciteitsberichten of promotie- of marketingcorrespondentie met derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissiepartner. Voor dit specifiek doel en voor de duur van deze Overeenkomst geeft de Commissiepartner aan TEAMLEADER een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare toelating voor het gebruik van het logo en/of handelsmerk van de Commissiepartner.

14. Diverse bepalingen

Servicevoorwaarden. De Servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op de relatie tussen de Commissiepartner en TEAMLEADER. Door deze Overeenkomst met TEAMLEADER aan te gaan, aanvaardt de Commissiepartner de Servicevoorwaarden. Bij een conflict tussen de Servicevoorwaarden en deze Overeenkomst, primeert deze Overeenkomst.

Overdracht. De Commissiepartner mag deze Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen eronder niet overdragen, niet van rechtswege noch anderszins, zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van TEAMLEADER, die dit akkoord niet op onredelijke gronden mag weigeren.

Deelbaarheid. Waar en wanneer mogelijk zullen de bepalingen van deze Overeenkomst op zulke manier geïnterpreteerd worden dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de wet die van toepassing is. Maar als één of meer bepalingen van deze Overeenkomst als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar, zij het geheel of gedeeltelijk, beschouwd wordt, zal de rest van die bepaling en van deze Overeenkomst onaangetast blijven, volledig van kracht blijven en volledige uitwerking hebben alsof die ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepaling(en) nooit bestaan zou(den) hebben. Bovendien zullen de Partijen in dit geval de ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepaling(en) of één of ander deel daarvan, wijzigen en/of een nieuwe bepaling overeenkomen, en wel zodanig dat die nieuwe bepaling zoveel mogelijk de bedoeling bevat van de ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepalingen. Komen Partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

Titels. De titels van deze Overeenkomst, samen met de Bijlagen, zijn slechts gemakshalve aangebracht en zullen geenszins de betekenis of interpretatie van de bepalingen ervan beperken of beïnvloeden.

Verklaring van afstand. De (herhaaldelijke) niet-uitoefening door TEAMLEADER van een van zijn rechten, betekent enkel dat TEAMLEADER een specifieke omstandigheid duldt, en betekent niet dat TEAMLEADER dit recht niet op een later tijdstip kan inroepen.

Verrekening. Overeenkomstig de Belgische wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden zullen TEAMLEADER en de Commissiepartner alle huidige en toekomstige schulden jegens elkaar wederzijds, automatisch en rechtsgeldig compenseren. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen TEAMLEADER en de Commissiepartner enkel het grootste bedrag als saldo blijft bestaan. Deze compensatie is in ieder geval afdwingbaar jegens de curator in geval van faillissement en andere gezamenlijke schuldeisers, die bijgevolg niet gerechtigd zullen zijn zich te verzetten tegen de compensatie die heeft plaatsgevonden tussen TEAMLEADER en de Commissiepartner.

15. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

Toepasselijk recht. Alle kwesties, vragen en geschillen over de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de bepalingen van het Belgische recht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige andere rechtskeuze of collisieregels of -bepalingen (Belgisch, buitenlands of internationaal) die ertoe zouden leiden dat het recht van een ander land dan België van toepassing zou zijn.

Bevoegde rechtbanken. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar TEAMLEADER zijn maatschappelijke zetel heeft. De Partijen verbinden zich er evenwel toe geschillen zoveel mogelijk in onderlinge overeenstemming op te lossen.

BIJLAGE I: Commissieschema – Teamleader Focus

Deze Bijlage is alleen van toepassing op Commissiepartners die de tool Teamleader Focus promoten.

In de context van deze bijlage moet 'Eindklant' worden begrepen als 'Teamleader Focus-klant', 'Prospect' als 'Teamleader Focus-prospect' en 'Abonnement' als 'Teamleader Focus-abonnement'.

Wat de ontvangen Commissie betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen (i) Deal Passing Partners en (ii) Sales Partners.

1. Deal Passing Partners

Overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst wordt volgende Commissie toegekend aan Deal Passing Partners:

 • als de doorgifte en hoedanigheid van de Prospect door TEAMLEADER wordt geaccepteerd en de Deal Passing Partner met succes een eerste verkoopgesprek plant: € 100 eenmalige vergoeding;
 • als TEAMLEADER erin slaagt de Prospect om te zetten in een Eindklant: 10% van het Abonnementsgeld betaald door de Eindklant aan TEAMLEADER voor jaar 1 van het TEAMLEADER-contract.

De toepasselijke Commissies worden ieder kwartaal berekend en meegedeeld aan de Deal Passing Partner.

2. Sales en Service Partners

Commissieregels:

Overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst wordt volgende Commissie toegekend aan Sales en Service Partners:

 • Jaar 1 van het TEAMLEADER-contract: 25% van het Abonnementsgeld betaald door de Eindklant aan TEAMLEADER;
 • Jaar 2 van het TEAMLEADER-contract: 25% van het Abonnementsgeld betaald door de Eindklant aan TEAMLEADER;
 • Jaar 3 van het TEAMLEADER-contract: 25% van het Abonnementsgeld betaald door de Eindklant aan TEAMLEADER.

Aan het einde van elk kalenderjaar of uiterlijk aan het einde van de eerste maand van het volgende kwartaal bezorgt TEAMLEADER aan de Commissiepartner een overzicht van de Commissies. Dergelijke overzichten bevatten (i) een uitsplitsing van de Commissie die tijdens het vorige kwartaal verschuldigd was en (ii) de relevante gegevens op basis waarvan de Commissie werd berekend. Een Commissie is slechts verschuldigd en betaalbaar wanneer die Commissie is opgenomen in het schriftelijke overzicht van het betreffende kwartaal.

De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Commissiepartner enkel recht heeft op betaling van de Commissie wanneer de Prospect die hij naar TEAMLEADER heeft doorverwezen het Abonnement betaalt overeenkomstig de Servicevoorwaarden.

Na ontvangst van het Commissieoverzicht stuurt de Commissiepartner een factuur naar TEAMLEADER. Facturen moeten per e-mail worden gestuurd naar payables@teamleader.eu.

Alle facturen moeten worden opgesteld op naam van Teamleader NV:

Teamleader NV

Btw BE-0899.623.035

Dok-Noord 3A/101
9000 Gent (België)

Kickbackvergoeding

Onder bepaalde voorwaarden kan de Sales of Service Partner recht hebben op een kickbackvergoeding bovenop de bovengenoemde Commissie.

De kickbackvergoeding wordt berekend op basis van:

 • het aantal jaarlijkse Abonnementen van nieuwe Eindklanten die door de Sales of Service Partner zijn aangebracht gedurende een (1) kalenderjaar (met een minimum van vier (4)); en
 • de ARR van de doorverwezen Eindklanten.

Kickbackvergoeding

Kickbackvergoeding

Min – max ARR

≥ 4 en < 10 nieuwe Eindklanten / jaar

≥ 10 nieuwe Eindklanten / jaar

€ 0 - € 650

€ 50

€ 100

€ 651 - € 1.200

€ 100

€ 200

> € 1.201

€ 150

€ 300

De Commissiepartner erkent dat alleen Prospects die door de Commissiepartner zelf binnen zijn eigen netwerk zijn gegenereerd, in aanmerking worden genomen voor bovenstaande berekening. Prospects die door Teamleader aan de Commissiepartner worden doorgegeven, worden niet in aanmerking genomen.

Deze kickbackvergoeding wordt berekend aan het einde van elk jaar (31/12/xxxx) en wordt meegedeeld aan de Commissiepartner voor het einde van de maand februari van het volgende jaar.

Op grond van deze mededeling factureert de Sales of Service Partner het bedrag dat aan TEAMLEADER meegedeeld is en betaald zal worden door TEAMLEADER binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur van de Sales of Service Partner.

Onverminderd het bovenstaande heeft de Sales of Service Partner enkel recht op dergelijke bijkomende kickbackvergoeding wanneer deze betrekking heeft op nieuwe Eindklanten met een jaarlijks Abonnement.

Korting Klantenaccount

Indien de Sales of Service Partner tevens een Eindklant is, kan aan de Sales of Service Partner de volgende korting op het toepasselijke Abonnementsgeld worden verleend:

 • ≥ 4 en < 10 nieuwe Eindklanten die door de Sales of Service Partner per jaar worden aangebracht: 50% korting op het jaarlijkse Abonnementsgeld;
 • ≥ 10 nieuwe Eindklanten die door de Sales of Service Partner per jaar worden aangebracht: 100% korting op het jaarlijkse Abonnementsgeld.

De Commissiepartner erkent dat alleen Prospects die door de Commissiepartner zelf binnen zijn eigen netwerk zijn gegenereerd, in aanmerking worden genomen voor bovenstaande berekening. Prospects die door Teamleader aan de Commissiepartner worden doorgegeven, worden niet in aanmerking genomen.

BIJLAGE II: Commissieschema - Teamleader Orbit

Deze bijlage is alleen van toepassing op Service Partners die de tool Teamleader Orbit promoten. Deal Passing Partners en Sales Partners zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze Bijlage.

In de context van deze bijlage moet 'Eindklant' worden begrepen als 'Teamleader Orbit-klant', 'Prospect' als 'Teamleader Orbit-prospect' en 'Abonnement' als 'Teamleader Orbit-abonnement'.

Ondersteuning van de Eindklant

De volgende bepaling vervangt volledig wat in artikel 5.3 van de Overeenkomst is bepaald:

Teamleader is het centrale contactpunt van de Eindklant voor ondersteuning. De Service Partner zal alle ondersteuningsvragen van Eindklanten zo snel mogelijk na ontvangst doorgeven aan de supportdesk van TEAMLEADER.

Teamleader zal al het nodige doen om de Service Partner in alle communicatie met de Eindklant te betrekken.

Teamleader is beschikbaar voor de Eindklant voor ondersteuning tijdens de normale kantooruren en zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is reageren op vragen van de Eindklant.

Teamleader zal te allen tijde het noodzakelijke personeel met gespecialiseerde kennis en technische training met betrekking tot de Teamleader Orbit-tool in dienst hebben en houden dat nodig is om redelijk en efficiënt te reageren op vragen van Eindklanten en om de Oplossing aan Eindklanten te demonstreren.

Commissietarieven:

Overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst wordt volgende Commissie toegekend aan Sales en Service Partners:

 • Voor Prospects die door Teamleader worden gegenereerd en doorgegeven aan de Service Partner:

De Service Partner ontvangt een Commissie ter waarde van 10% van de totale waarde van het door de Eindklant afgesloten TEAMLEADER-contract, hetzij een 1-jarig hetzij een 3-jarig abonnement, uitsluitend berekend op basis van het aantal Toegezegde gebruikersaccounts.

 • Voor Prospects die door de Service Partner zelf worden gegenereerd:

De Service Partner ontvangt een Commissie ter waarde van 20% van de totale waarde van het door de Eindklant afgesloten TEAMLEADER-contract, hetzij een 1-jarig hetzij een 3-jarig abonnement, uitsluitend berekend op basis van het aantal Toegezegde gebruikersaccounts.

Upselling

De Service Partner erkent dat de Commissie wordt berekend op basis van de contractwaarde (d.w.z. de opgetelde waarde van alle Toegezegde gebruikersaccounts) waartoe de Eindklant zich in eerste instantie verbindt. Eventuele upgrades (bv. extra Toegezegde gebruikersaccounts) die in een later stadium door de Eindklant worden besteld, leiden niet tot een extra Commissie voor de Service Partner.

Uit het voorgaande volgt dat de Service Partner er alle belang bij heeft om vanaf het begin met de Eindklant te onderhandelen over de hoogst mogelijke contractwaarde (d.w.z. het aantal Toegezegde gebruikersaccounts).

Korting Eindklant

De Service Partner stemt ermee in dat hij geen kortingen op de contractwaarde aan de Eindklant mag toestaan zonder eerst TEAMLEADER te raadplegen (meer bepaald de partnermanager of de adviseur verkoopstrategie van TEAMLEADER).

De Service Partner erkent dat toegestane kortingen de totale contractwaarde verminderen en dus negatieve gevolgen hebben voor de Commissie.

Uitbetaling van de Commissie:

De Commissie wordt jaarlijks aan de Service Partner betaald:

 • Voor 1-jarige abonnementen: eenmalige Commissie aan het begin van de eerste Abonnementsperiode van 1 jaar.
 • Voor 3-jarige abonnementen: 1/3 van de Commissie aan het begin van het eerste, tweede en derde jaar van de eerste Abonnementsperiode van 3 jaar.

In alle gevallen worden de Commissies maandelijks berekend en aan de Service Partner meegedeeld.

De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Commissiepartner enkel recht heeft op betaling van de Commissie wanneer de Prospect die hij naar TEAMLEADER heeft doorverwezen het Abonnement betaalt overeenkomstig de Servicevoorwaarden.

Na ontvangst van de bevestiging door TEAMLEADER dat de Eindklant voor het Abonnement heeft betaald, stuurt de Commissiepartner een factuur naar TEAMLEADER. Facturen moeten per e-mail worden gestuurd naar payables@teamleader.eu.

Alle facturen dienen op naam van Teamleader NV te staan:

Teamleader NV

Btw BE-0899.623.035

Dok-Noord 3A/101
9000 Gent (België)

Kickbackvergoeding:

Indien de Commissiepartner in een bepaald jaar (20XX) 10 of meer nieuwe Eindklanten aanbrengt, wordt de Commissie voor alle in dat jaar afgesloten Abonnementen met 5% verhoogd (respectievelijk tot 15% voor door Teamleader aangebrachte Prospects en tot 25% voor door de Commissiepartner zelf gegenereerde Prospects).

Voor 1-jarige Abonnementen kan deze kickbackvergoeding slechts voor 1 jaar worden toegekend. Voor 3-jarige Abonnementen kan deze kickbackvergoeding voor maximaal 3 jaar worden toegekend.

De Commissiepartner mag deze aanvullende kickbackvergoeding voor het eerst factureren aan het begin van het jaar volgend op het jaar waarin de Abonnementen met de Eindklant zijn afgesloten (20XX+1).

Voor alle duidelijkheid, Teamleader berekent elk jaar opnieuw de kickbackvergoeding. Indien de Commissiepartner in een bepaald jaar (bv. 20XX + 2) geen 10 of meer Eindklanten aanbrengt, mag hij het volgende jaar geen kickbackvergoeding factureren (dus ook niet voor Abonnementen uit eerdere jaren, bv. uit 20XX).

Vertrouwelijkheid

De Service Partner erkent dat al het materiaal dat door Teamleader in het kader van het partnerschap wordt gedeeld, als vertrouwelijk in de zin van artikel 10 van de Overeenkomst moet worden beschouwd. Dat geldt onder meer voor draaiboeken, trainingsmateriaal en slideshows.