Referral Policy - Teamleader Focus

Het Referral-programma (hierna het "Programma") aangeboden door Teamleader NV (hierna: "Teamleader") wil bestaande Teamleader Focus-gebruikers motiveren om de Teamleader Focus-software (hierna de "Tool") aan te bevelen aan andere ondernemingen die nog geen betalend account op de Tool hebben. Tegelijkertijd wil het de mensen belonen die deze aanbevelingen naar waarde schatten en ze ter harte nemen.

Een bestaande gebruiker die de Tool actief aanbeveelt aan anderen, wordt hierna een "Ambassadeur" genoemd. Voor de duidelijkheid: enkel natuurlijke personen die een persoonlijk beheerders- of gebruikersaccount hebben op de Tool op het moment van de aanbeveling, kunnen Ambassadeurs zijn in de zin van deze Referral Policy.

Een natuurlijke persoon die, met behulp van een Ambassadeur, een gratis demo account aanmaakt op de Tool namens een onderneming die nog geen Teamleader Focus-klant is, wordt hierna een "Vriend" genoemd.

Aangezien zowel Ambassadeurs als Vrienden deelnemen aan het Programma worden ze hierna gezamenlijk "Deelnemers" genoemd.

Een onderneming (in de breedste zin van het woord) die, dankzij de aanbeveling van een Ambassadeur aan een Vriend, overschakelt naar een betalend account van de Tool wordt hierna een "Doorverwezen Klant" genoemd.

Hoe Deelnemen

Wanneer Teamleader een Doorverwezen Klant mag verwelkomen, krijgen zowel de betrokken Ambassadeur als de Vriend een beloning, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden in deze Referral Policy.

Teamleader bezorgt iedere Ambassadeur een unieke link, die de Ambassadeur vervolgens kan delen met Vrienden bij ondernemingen waarvan de Ambassadeur denkt dat ze de Tool goed kunnen gebruiken. Via deze link kan de Vriend dan een gratis demo account aanmaken.

Op voorwaarde dat de Vriend (i) een demo account aanmaakt via de link van de Ambassadeur en (ii) het demo account binnen 14 kalenderdagen wordt omgezet in een betalend account, ontvangt de Ambassadeur een beloning van Teamleader. De Vriend ontvangt eveneens een beloning van Teamleader.

Merk op: de bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief. Als de Vriend een demo account aanmaakt zonder gebruik te maken van de link van de Deelnemer, verliezen zowel de Ambassadeur als de Vriend het recht op hun respectieve beloningen. Bovendien kan een beloning niet retroactief worden toegekend aan een Ambassadeur als het demo account niet binnen 14 kalenderdagen wordt omgezet naar een betalende account.

De Beloningen

Op voorwaarde dat aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, zal Teamleader de volgende beloningen toekennen aan de Deelnemers:

  • Aan de Ambassadeur: een cadeaubon ter waarde van € 150 via Saasquatch. Afhankelijk van het land waarin de Ambassadeur verblijft/gevestigd is, kan de Ambassadeur kiezen tussen cadeaubonnen voor verschillende bedrijven (Amazon, Zalando, Bol.com en meer).
  • Aan de Vriend: een cadeaubon ter waarde van € 50 via Saasquatch. Afhankelijk van het land waarin de Vriend verblijft/gevestigd is, kan de Vriend kiezen tussen cadeaubonnen voor verschillende bedrijven (Amazon, Zalando, Bol.com en meer).

Teamleader behoudt zich het recht voor om bovenstaande beloningen tijdelijk of permanent te wijzigen.

Als het vermoeden bestaat dat er misbruik gemaakt wordt van het Programma, behoudt Teamleader zich het recht voor om een doorverwijzing door een Ambassadeur niet goed te keuren en de overeenkomstige beloningen niet toe te kennen. Enige vorm van misbruik zal aanleiding geven tot uitsluiting van het Programma.

Behoudens andersluidend bericht, blijven alle credits die toegekend werden onder het vorige referral-programma voor onbepaalde duur geldig en kunnen zij nog steeds gebruikt worden om een korting te krijgen op een Teamleader-factuur.

Disclaimer

Teamleader behoudt zich het recht voor om het Programma te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

Teamleader zal, wanneer zij het Programma stopzet, Deelnemers een redelijke beloning toekennen voor zover zij recht zouden hebben gehad op dergelijke beloning indien het Programma niet was stopgezet.

Algemene bepalingen

Deze Referral-policy dient als bindende overeenkomst tussen alle Deelnemers en Teamleader. Elke partij die niet akkoord gaat met de voorwaarden in hun totaliteit zoals ze in dit document worden beschreven, is niet gerechtigd deel te nemen aan het Programma.

Wij wijzen u erop dat Teamleader deze Referral-policy mag bijwerken door een nieuwe versie op haar website te plaatsen. Teamleader zal steeds de nodige inspanningen leveren om Deelnemers op de hoogte te brengen van significante wijzigingen aan deze Policy. Toch raadt Teamleader alle Deelnemers aan om regelmatig deze Referral-policy te raadplegen.

Deelnemers stemmen ermee in om Teamleader te behoeden, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aanspraken, gerechtelijke procedures, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief juridische honoraria) met betrekking tot of die voortvloeien uit deze Referral-policy en elke schending van toepasselijke wetten die zij kunnen begaan.

Met betrekking tot beperking van de aansprakelijkheid van Teamleader verwijzen wij naar onze Servicevoorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Geschillen betreffende de interpretatie of de toepassing van deze Policy, worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van Teamleader is gevestigd.