Distribution Channel Partner Agreement

Jeroen De Wit
Via de distributie van onze tools willen we zoveel mogelijk kmo's bedienen en ze helpen slimmer te werken. Het is belangrijk dat we de kwaliteit van onze dienstverlening aan eindklanten garanderen. Daarom gaan we selectief te werk. We zoeken partners die toegevoegde waarde bieden aan de eindklant.
Jeroen De Wit, CEO van Teamleader

Deze overeenkomst voor distribution channel partners (hierna: de 'Overeenkomst') dient om de precieze voorwaarden en vereiste kwaliteitsnormen vast te leggen waaraan een bedrijf moet voldoen om lid te kunnen worden en te blijven van het netwerk van channel partners van Teamleader.

1. Over SaaS-distributie

Bij de distributie van Software as a Service (SaaS) zijn verschillende partijen/stakeholders betrokken.

Hoe het werkt:

I. De gecertificeerde distribution channel partner (de 'Channel Partner') overtuigt via zijn promotie- en marketinginspanningen een prospect om een softwarelicentie te verkrijgen voor de oplossing van TEAMLEADER (het 'Abonnement').

II. De Channel Partner bestelt een Abonnement namens de Eindklant via het bestelformulier van de Distributeur en geeft de nodige informatie over de Eindklant door aan TEAMLEADER.

III. Indien TEAMLEADER de bestelling accepteert, maakt TEAMLEADER een account voor de Eindklant aan op de Oplossing en activeert TEAMLEADER het Abonnement van de Eindklant.

IV. De Channel Partner kan ook zorgen voor de onboarding, opleiding en ondersteuning (hierna: de 'Professionele Diensten') van de Eindklant. Dit soort Channel Partner wordt een 'Channel Service Partner' genoemd.

V. De Channel Partner factureert de Eindklant voor het Abonnement en heeft – in het geval van een Channel Service Partner – de mogelijkheid om de bijbehorende Professionele Diensten die hij levert, te factureren.

VI. De Distributeur factureert de Channel Partner voor alle actieve Abonnementen van Eindklanten.

VII. TEAMLEADER factureert de Distributeur voor alle actieve Abonnementen van Eindklanten. TEAMLEADER zorgt ervoor dat de Oplossing beschikbaar blijft voor de Eindklant zolang de Distributeur de bijbehorende facturen betaalt.

2. Over Teamleader

Company details Teamleader NV NL

In deze Overeenkomst verwijzen wij naar onszelf als 'TEAMLEADER', 'Wij', 'We' en 'Ons'.

TEAMLEADER is de ontwikkelaar en eigenaar van een online softwareoplossing die online werkbeheer en samenwerking mogelijk maakt. De oplossing bestaat onder meer uit een CRM-systeem, een agenda, offertebeheer, een API, een projectplanningsmodule, een facturatiemodule en ticketing.

We verwijzen naar onze online softwareoplossing als de 'Oplossing'.

3. Gecertificeerd Channel Partner worden

Als je deel wilt uitmaken van het netwerk van Channel Partners van TEAMLEADER, moet je eerst aantonen dat je toegevoegde waarde kan bieden aan de Eindklant. Daarom heeft TEAMLEADER een certificeringsprogramma opgezet.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via deze pagina. Als TEAMLEADER meent dat er een fit is, zal het de kandidaat inloggegevens geven voor zijn partnerportaal. Op dat portaal moet de kandidaat vervolgens een aantal verplichte opleidingscursussen voltooien. Iedereen die deze certificeringsprocedure met succes doorloopt, krijgt het recht om op te treden als gecertificeerd Channel Partner.

TEAMLEADER bezorgt elke gecertificeerde Channel Partner een uniek partner-ID waarmee ze namens Eindklanten Abonnementen kunnen bestellen via de online marktplaats van een Distributeur.

In het geval de Channel Partner ook een Eindklant is en dus voor een Abonnement betaalt, kan de Channel Partner een korting van 25 % op de jaarlijkse Abonnementskosten ontvangen, op voorwaarde dat de Channel Partner eerst drie (3) Eindklanten kan aantrekken. Dit commercieel gebaar wordt niet automatisch toegekend en moet expliciet worden aangevraagd door de Channel Partner.

4. Over de commerciële relatie

Via deze Overeenkomst leggen TEAMLEADER en de Channel Partner de voorwaarden van hun commerciële relatie formeel vast.

TEAMLEADER en de Channel Partner worden hierna elk afzonderlijk een 'Partij' en gezamenlijk de 'Partijen' genoemd.

Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst en afspraak tussen de Partijen en neemt volledig de plaats in van en vervangt alle vroegere of gelijktijdige voorstellen, mededelingen, uiteenzettingen, overeenkomsten, afspraken en verklaringen tussen de Partijen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het voorwerp ervan. Elke wijziging van deze Overeenkomst, evenals alle toevoegingen of weglatingen, kan enkel schriftelijk met wederzijdse instemming van de Partijen worden overeengekomen en moet bij deze Overeenkomst worden gevoegd. De Channel Partner verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

De Overeenkomst kan niet worden opgevat als (i) een benoeming van de Channel Partner als agent, makelaar of vertegenwoordiger van TEAMLEADER of (ii) het verlenen van enige bevoegdheid, expliciet of impliciet, aan de Channel Partner of iemand die namens de Channel Partner optreedt, om namens TEAMLEADER te onderhandelen, verplichtingen aan te gaan of overeenkomsten te sluiten in welke vorm dan ook. De relatie tussen TEAMLEADER en de Channel Partner is uitsluitend die van onafhankelijke contractanten, en NIET die van werkgever – werknemer, partner, opdrachtgever – agent of joint venture.

5. Verplichtingen van de Channel Partner

5.1 Algemene verplichtingen

In elk geval moet de Channel Partner:

 • de redelijke richtsnoeren van TEAMLEADER volgen;
 • alle wetten en voorschriften naleven;
 • zich te allen tijde onthouden van illegale, oneerlijke of misleidende handelspraktijken of onethische zakelijke praktijken met betrekking tot de diensten (inclusief, doch niet beperkt tot, marketingdiensten en ondersteunende diensten) die aangeboden worden in het toepassingsgebied van deze Overeenkomst;
 • zijn activiteiten zodanig uitvoeren dat de naam en reputatie van TEAMLEADER en/of zijn Oplossing er niet onder lijden;
 • TEAMLEADER onmiddellijk in kennis stellen van elke inbreuk op de verplichtingen van de Channel Partner krachtens de Overeenkomst of van elke aangelegenheid die van invloed kan zijn op het vermogen van de Channel Partner om zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen.

5.2 Marketing en promotie van de Oplossing

De Channel Partner heeft het recht om de Oplossing te marketen en te promoten bij prospects. Dit recht is beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar.

 • Beperkt:

De Channel Partner mag de Oplossing alleen marketen en promoten binnen het overeengekomen gebied en bij de relevante doelgroep, zoals duidelijk aangegeven in het marketingmateriaal van TEAMLEADER.

 • Niet-exclusief:

Het staat TEAMLEADER vrij om de Oplossing zelf rechtstreeks te marketen, te promoten en in licentie te geven aan Eindklanten. De Channel Partner verkrijgt geen exclusiviteit ten aanzien van een welbepaalde Eindklant of binnen een welbepaald geografisch gebied.

 • Niet-overdraagbaar:

De Channel Partner mag zijn verbintenissen en verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen of uitbesteden aan derden.

 • Herroepbaar:

TEAMLEADER behoudt zich het recht voor om de toestemming van de Channel Partner om de Oplossing te marketen en te promoten in te trekken, zowel zonder opgaaf van redenen als om een gewichtige reden, zoals bepaald in artikel 7 van deze Overeenkomst.

De Channel Partner zal zich naar beste vermogen inspannen en middelen inzetten om prospects op te sporen binnen en buiten zijn klantennetwerk voor de marketing en promotie van de Oplossing en de bijbehorende Professionele Diensten (zie artikel 5.4). De Channel Partner stelt de Oplossing eerlijk voor en vermijdt misleidende onethische handelspraktijken.

De Channel Partner moet verplicht gebruikmaken van al het door TEAMLEADER verstrekte marketing-, promotie- en informatiemateriaal. De Channel Partner moet alle redelijke inspanningen leveren om conflicten met het marketingbeleid van TEAMLEADER en andere commissie- en distribution channel partners van TEAMLEADER te vermijden. De Channel Partner zal te goeder trouw andere geschikte mogelijkheden voor marketing en promotie van de Oplossing identificeren, die door de Partijen in onderling overleg worden overeengekomen, en zal de overeengekomen marketingactiviteiten uitvoeren.

De Channel Partner stemt er uitdrukkelijk mee in de naam TEAMLEADER niet te gebruiken in betaalde reclame, promotie of marketing via Google Ads, Bing Ads, LinkedIn, Facebook of een soortgelijke zoekmachine (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bieden op het trefwoord 'Teamleader'), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAMLEADER. TEAMLEADER kan, naar eigen goeddunken, bepalen wanneer een dergelijke praktijk in strijd is met het imago en de goodwill van TEAMLEADER en zijn Oplossing en bijgevolg dergelijke marketingactiviteiten verbieden. Bovendien stemt de Channel Partner ermee in dat alle andere geplande marketingcommunicatie waarbij de naam en/of het logo van TEAMLEADER wordt gebruikt, eerst aan TEAMLEADER wordt voorgelegd en niet mag worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAMLEADER, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De Channel Partner zal in zijn marketingcommunicatie niet ten onrechte de indruk wekken dat hij een TEAMLEADER-entiteit is.

De Channel Partner zal altijd duidelijk naar prospects en Eindklanten communiceren dat de Oplossing een product is dat door TEAMLEADER is ontwikkeld. Bovendien is het de Channel Partner uitdrukkelijk verboden om TEAMLEADER-Bedrijfsmerken op de Oplossing te verwijderen of op enigerlei wijze aan te passen (zie art. 12 voor de definitie van 'Bedrijfsmerken').

TEAMLEADER zal niet actief rechtstreeks contact opnemen met prospects van een Channel Partner zonder de voorafgaande toestemming van deze laatste. Als een prospect van een Channel Partner echter rechtstreeks contact opneemt met TEAMLEADER, dan is TEAMLEADER niet verplicht om de Channel Partner hiervan op de hoogte te brengen of om de prospect terug te verwijzen naar de betrokken Channel Partner.

5.3 Abonnementen bestellen namens Eindklanten

TEAMLEADER stemt ermee in dat de Channel Partner het recht heeft om Abonnementen rechtstreeks bij TEAMLEADER te bestellen volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Channel Partner mag de Abonnementen namens Eindklanten uitsluitend bestellen door het bestelformulier in te vullen dat op de marktplaats van de Distributeur ter beschikking wordt gesteld.

De Channel Partner erkent dat het account op de Oplossing alleen beschikbaar wordt gesteld aan de Eindklant na de aanvaarding van de bestelling van de Channel Partner door TEAMLEADER (die TEAMLEADER niet op onredelijke gronden zal weigeren).

De Channel Partner verbindt zich ertoe om Abonnementen namens Eindklanten uitsluitend te bestellen voor een termijn van hetzij een maand hetzij een jaar. In geen geval mag de Channel Partner afwijken van deze vaste licentievoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met TEAMLEADER.

De Channel Partner begrijpt en stemt ermee in dat zijn volledige, redelijke medewerking vereist is om TEAMLEADER in staat te stellen de Oplossing correct, efficiënt en doeltreffend beschikbaar te stellen aan de Eindklant. De Channel Partner stemt ermee in om te voldoen aan alle redelijke verzoeken van TEAMLEADER in verband met de levering van de Oplossing aan de Eindklant uit hoofde hiervan. De Channel Partner begrijpt en stemt ermee in dat zijn gebrek aan medewerking met TEAMLEADER of het gebrek aan medewerking van de Eindklant met TEAMLEADER ertoe kan leiden dat TEAMLEADER niet in staat is om de Oplossing correct, efficiënt en doeltreffend beschikbaar te stellen aan de eindklant. TEAMLEADER is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertragingen, tekortkomingen of storingen die optreden bij het beschikbaar stellen van de Oplossing aan de Eindklant als gevolg van het gebrek aan medewerking van de Channel Partner.

De Oplossing die door Channel Partners aan Eindklanten wordt aangeboden, wordt in licentie gegeven door TEAMLEADER en niet door de Channel Partner. TEAMLEADER zal Eindklanten die een Abonnement hebben besteld, de passende licentievoorwaarden voor hun gebruik van de Oplossing bezorgen. De Channel Partner moet zijn prospects meedelen dat ze, om het account of de accounts te kunnen gebruiken, eerst de Eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) van TEAMLEADER moeten aanvaarden.

5.4 Professionele Diensten leveren aan Eindklanten (alleen Channel Service Partners)

Channel Service Partners zijn verantwoordelijk voor:

 • Onboarding en opleiding van Eindklanten
 • Eerstelijnsondersteuning voor Eindklanten

De Channel Service Partner is het centrale contactpunt van de Eindklant. De Channel Service Partner moet al het nodige doen om beschikbaar te zijn voor de Eindklant tijdens de normale kantooruren en om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op vragen te antwoorden.

De Channel Service Partner zal te allen tijde het nodige personeel met gespecialiseerde kennis en technische opleiding met betrekking tot de Oplossing in dienst hebben en houden dat nodig is om redelijk en efficiënt vragen van Eindklanten te beantwoorden en de Oplossing aan Eindklanten te demonstreren.

In geen geval mag de Channel Service Partner ondersteuningsvragen van Eindklanten aan TEAMLEADER doorgeven zonder zelf moeite te doen om die vragen te beantwoorden, of de Eindklant simpelweg doorverwijzen naar de menselijke supportdesk van TEAMLEADER. TEAMLEADER geeft alle Eindklanten evenwel toegang tot haar supportcentrum waarin veelgestelde vragen van Eindklanten worden behandeld.

5.5 Facturering en betaling

De Channel Partner heeft de volledige zeggenschap om zijn eigen prijzen te bepalen voor de licenties van de Oplossing aan Eindklanten.
De Channel Partner moet rekening houden met de aanbevolen licentieprijzen van TEAMLEADER zoals gecommuniceerd via de Distributeur.

De Channel Partner is verantwoordelijk voor (i) het factureren en innen van de betaling van zijn Eindklanten, en (ii) het betalen van de overeengekomen licentievergoeding aan de Distributeur.

De Channel Partner factureert de Eindklant en betaalt de overeenkomstige licentievergoeding als volgt aan de Distributeur:

 • Maandabonnementen: maandelijkse factuur aan de Eindklant en maandelijkse betaling aan de Distributeur;
 • Jaarabonnementen: jaarlijkse factuur aan de Eindklant en jaarlijkse vooruitbetaling aan de Distributeur.

6. Verplichtingen van Teamleader

6.1 Opleidingssessies organiseren voor Channel Partners

Voor en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst organiseert TEAMLEADER opleidingssessies om de Channel Partner te informeren over de actuele staat van de Oplossing en de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de Oplossing.

TEAMLEADER voorziet de Channel Partner van de nodige informatie, instructies en documentatie met betrekking tot de Oplossing om ervoor te zorgen dat de Channel Partner een duidelijk begrip heeft van de werking van de Oplossing.

De data en de locaties van de opleidingssessies worden vrij bepaald door TEAMLEADER. Deze opleidingssessies zijn verplicht, tenzij anders vermeld. De afwezigheid van de Channel Partner op een verplichte opleiding kan alleen worden aanvaard als TEAMLEADER hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte is gesteld met vermelding van de reden voor de afwezigheid.

6.2 Gebruikersaccounts aanmaken en Abonnementen activeren voor Eindklanten op verzoek van de Channel Partner

Geen enkele bestelling is bindend voor TEAMLEADER tenzij ze door TEAMLEADER is aanvaard. Wanneer TEAMLEADER de bestelling weigert, moet TEAMLEADER de redenen voor de weigering vermelden en de Channel Partner zal, waar nodig, de Oplossing niet langer promoten bij deze prospect. Als TEAMLEADER de bestelling aanvaardt, activeert TEAMLEADER het account van de Eindklant.

Tijd is van het grootste belang voor de prestaties van TEAMLEADER in het kader van een bestelling. De Oplossing wordt binnen een commercieel redelijke termijn nadat een bestelling is geplaatst door de Channel Partner beschikbaar gesteld aan de Eindklant.

6.3 Tweedelijnsondersteuning bieden aan Channel Partners

TEAMLEADER is verantwoordelijk voor het bieden van tweedelijnsondersteuning aan Channel Partners zoals redelijkerwijs gevraagd. TEAMLEADER is echter niet verplicht om (eerstelijns)ondersteuning te bieden aan Eindklanten die verbonden zijn aan de Channel Partner. TEAMLEADER behoudt zich het recht voor om Eindklanten door te verwijzen naar de desbetreffende Channel Partner.

6.4 De beschikbaarheid van de Oplossing zoveel mogelijk garanderen

TEAMLEADER biedt geen garanties over de uptime van de Oplossing. De Oplossing wordt aangeboden zoals beschikbaar. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Oplossing, dan verbindt TEAMLEADER zich ertoe zijn uiterste best te doen om dergelijke problemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast staat het TEAMLEADER vrij om te bepalen wat in dit opzicht als een gepaste oplossing kan worden beschouwd.

TEAMLEADER wil de kwaliteit van de Oplossing hooghouden door regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates uit te voeren. TEAMLEADER kan de toegang tot de Oplossing opschorten of beperken voor de duur van de geplande of ongeplande downtime of onbeschikbaarheid van de volledige Oplossing of een deel ervan om welke reden ook, onder meer als gevolg van stroomuitval, systeemstoringen, onderhoud, upgrades of andere onderbrekingen. TEAMLEADER verbindt zich ertoe de impact van dergelijke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de Oplossing tot een minimum te beperken, maar sluit enige downtime in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal TEAMLEADER zijn uiterste best doen om de Channel Partner hierover tijdig te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet nuttig zou zijn.

7. Duur en beëindiging

7.1 Duur

De Overeenkomst treedt in werking zodra de Channel Partner langs elektronische weg uitdrukkelijk instemt met de voorwaarden in dit document.

De Overeenkomst is van onbepaalde duur en blijft van kracht zolang zij niet overeenkomstig de onderstaande voorwaarden wordt beëindigd.

7.2 Beëindiging zonder opgaaf van redenen

Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te allen tijde en zonder enige vergoeding te beëindigen, mits een voorafgaande schriftelijke opzegging van:

 • veertien (14) kalenderdagen, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt binnen de eerste drie (3) maanden na de ingangsdatum;
 • een (1) maand, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt tussen de vierde (4) en twaalfde (12) maand na de ingangsdatum;
 • drie (3) maanden, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt tussen de dertiende (13) en zesendertigste (36) maand na de ingangsdatum;
 • zes (6) maanden, wanneer de Overeenkomst beëindigd wordt na de zevenendertigste (37) maand na de ingangsdatum.

De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand na de datum van afgifte van de opzegging. De partijen kunnen in onderling overleg een andere opzeggingstermijn overeenkomen.

7.3 Beëindiging om een gewichtige reden

Niettegenstaande ieder andersluidend beding van deze Overeenkomst, mogen beide Partijen de Overeenkomst te allen tijde en zonder enige gerechtelijke tussenkomst om een gewichtige reden beëindigen in de volgende gevallen:

(i) Een Partij maakt een wezenlijke inbreuk op een van de bepalingen van deze Overeenkomst of begaat grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag

De nalatige Partij moet er eerst schriftelijk op worden gewezen en in de gelegenheid worden gesteld om de situatie recht te zetten en, indien mogelijk, om een dergelijke inbreuk of inbreuken in de toekomst te voorkomen. Indien de nalatige Partij hieraan geen gevolg geeft binnen dertig (30) dagen na ontvangst van dergelijke schriftelijke waarschuwing, kan de Overeenkomst worden beëindigd, onverminderd het recht van de andere Partij om van de nalatige Partij een bijkomende vergoeding te vragen als gevolg van deze contractuele inbreuk.

Partijen komen overeen dat de volgende acties worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk door de Channel Partner:

 • De Channel Partner maakt zich schuldig aan het niet of te laat betalen aan de Distributeur van facturen voor het gebruik van de Oplossing door Eindklanten.
 • De Channel Partner heeft een daad van oneerlijkheid, trouweloosheid of fraude gepleegd ten aanzien van TEAMLEADER;
 • De Channel Partner toont onvoldoende inzet om nieuwe Eindklanten te introduceren en/of ondersteuningsvragen van Eindklanten te beantwoorden;
 • De Channel Partner levert voornamelijk eindklanten waarvan de lifetime value zeer laag is en/of die geen deel uitmaken van de beoogde doelgroep van TEAMLEADER;
 • De Channel Partner heeft zich schuldig gemaakt aan gedragingen en/of is veroordeeld voor handelingen waardoor het vertrouwen van TEAMLEADER mogelijk is geschonden;

Waar mogelijk zal TEAMLEADER de Channel Partner eerst schriftelijk op de hoogte stellen van zijn voornemen om de samenwerking te beëindigen en van de reden daarvoor. Aan de Channel Partner kan de kans worden gegeven om zijn gedrag te veranderen, zijn inspanningen te verbeteren of de inbreuk te verhelpen binnen een redelijke termijn na een dergelijke kennisgeving.

(ii) Uitzonderlijke omstandigheden waardoor een verdere professionele samenwerking tussen de Partijen onmogelijk is.

De Partijen komen overeen dat volgende omstandigheden als 'uitzonderlijke omstandigheden' moeten worden beschouwd:

 • Een substantiële verandering in de marktomstandigheden;
 • De Channel Partner is insolvent geworden of failliet verklaard, is ontbonden of in liquidatie gegaan, of heeft vrijwillig een verzoek ingediend tot tijdelijke schuldverlichting (of akkoord) ten aanzien van schuldeisers;
 • Een veiligheidsincident of andere ramp met de Channel Partner heeft gevolgen gehad voor de Oplossing of de veiligheid van de gegevens van de Eindklant;
 • Er is een belangrijke wijziging in het bestuur, de activiteiten, de activa of de deelnemingen van de Channel Partner of de Channel Partner wordt geconfronteerd met een wijziging van controle, zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • Overmacht of problemen die ononderbroken voortduren gedurende meer dan drie (3) maanden na het ogenblik waarop de Partij, die door overmacht getroffen wordt, de andere Partij daarvan in kennis stelt (zoals, doch niet beperkt tot: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, brand, overstroming, staking, arbeidsgeschillen of andere industriële stroringen, (verklaarde of niet-verklaarde) oorlog, embargo's, bedreigingen en terroristische aanslagen, wettelijke beperkingen, rellen, opstanden, overheidsregels en nieuwigheden van de Oplossing of de Website of andere onverwachte ontwikkelingsproblemen van de Oplossing en/of de Website.

In geval van een dergelijke schriftelijk meegedeelde beëindiging wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en onverminderd het recht op schadevergoeding.

7.4 Gevolgen van de beëindiging

Bij beëindiging van deze Overeenkomst (om enigerlei reden) en tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen:

 • eindigen alle rechten die onder deze Overeenkomst aan de Channel Partner zijn toegekend;
 • stopt de Channel Partner onmiddellijk alle marketing en verdeling van de Diensten van TEAMLEADER en beweert hij niet langer de Channel Partner van TEAMLEADER te zijn;
 • bezorgt elke Partij (als ontvangende Partij) aan de andere Partij (als bekendmakende Partij) alle Vertrouwelijke Informatie (van de bekendmakende Partij) terug die zij in haar bezit of onder haar controle heeft of bevestigt ze schriftelijk aan de bekendmakende Partij dat deze Vertrouwelijke Informatie vernietigd werd;
 • geeft de Channel Partner in voorkomend geval onmiddellijk al het marketing- en promotiemateriaal dat ter beschikking was gesteld door TEAMLEADER en in het bezit of onder de controle was van de Channel Partner, terug aan TEAMLEADER;
 • stopt de Channel Partner onmiddellijk alle weergaven, advertenties en gebruik van bedrijfsmerken van TEAMLEADER en, gebruikt, adverteert of toont daarna niet langer handelsmerken, handelsnamen, logo's of aanduidingen of een deel ervan die lijken op of verwarring kunnen veroorzaken met de Bedrijfsmerken van TEAMLEADER.

De Channel Partner erkent uitdrukkelijk dat TEAMLEADER bij de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook het recht heeft om ofwel de actieve Abonnementen van de Eindklanten die aan de desbetreffende Channel Partner zijn gekoppeld, zelf te blijven uitvoeren, ofwel ze aan een andere Channel Partner in zijn netwerk toe te wijzen.

Geen van beide Partijen heeft recht op enige compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook als gevolg van de opschorting, beperking of beëindiging van deze Overeenkomst op grond van dit artikel, en beide Partijen doen hierbij afstand van hun rechten ter zake op grond van enige toepasselijke wetgeving. De Channel Partner aanvaardt dat de marge die hij verdient bij het in licentie geven van de Oplossing aan de Eindklant, de enige en volledige betaling vormt voor de marketing- en verkoopinspanningen in het kader van deze Overeenkomst.

Alle ontstane financiële verplichtingen of aansprakelijkheden van beide Partijen tot het moment van de daadwerkelijke beëindiging, inclusief de verplichting van de Channel Partner om alle facturen te betalen die betrekking hebben op de licenties die zijn besteld via de marktplaats van de Distributeur, blijven van kracht totdat ze zijn betaald of afgewikkeld.

De artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 zullen ook na de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven voortbestaan en onverminderd van kracht blijven in overeenstemming met hun respectieve bepalingen.

8. Wijzigingen aan de Oplossing

TEAMLEADER kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Channel Partner en de Eindklanten nieuwe functionaliteiten introduceren en/of bestaande functionaliteiten wijzigen, met inbegrip van het herzien van de gebruikersinterface, functies en algemene functionaliteit van de Oplossing als onderdeel van verbeteringen of andere noodzakelijke wijzigingen aan de Oplossing.

TEAMLEADER heeft het recht om, naar eigen goeddunken, enkele of alle functionaliteiten stop te zetten na kennisgeving over deze stopzetting aan de Channel Partner.

9. Aansprakelijkheid & vrijwaring

Behalve wanneer uitdrukkelijk in deze Overeenkomst bedongen, geeft TEAMLEADER geen enkele waarborg aan de Channel Partner, de Eindklanten of enige andere partij en verwerpt hierbij uitdrukkelijk alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Oplossing, inclusief, doch niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van verborgen gebreken, en alle garanties voortvloeiend uit handelingen, gebruik, verhandeling of de betrekkingen tussen de Partijen. In geen geval verzekert TEAMLEADER dat de Oplossing zal functioneren zonder enige onderbreking, of vrij van defecten zal zijn, of niet gevoelig zal zijn voor indringing of aanvallen.

De Channel Partner is verantwoordelijk voor iedere waarborg, rechtstreeks of onrechtstreeks, uitdrukkelijk of van rechtswege, door hem verstrekt buiten de garantie die uitdrukkelijk in deze sectie is toegekend.

TEAMLEADER is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte schade. Indirecte schade is elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financieel of commercieel verlies, verhoging van de totale kosten, verhoogde personeelskosten, schade wegens verlies van klanten en/of potentieel. Dit is een louter indicatieve opsomming en zeker niet exhaustief.

De Channel Partner is aansprakelijk voor alle schade geleden door TEAMLEADER, zijn personeel en/of derden, veroorzaakt door de Channel Partner, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen van TEAMLEADER.

De Channel Partner vergoedt en/of vrijwaart TEAMLEADER, zijn directeurs, bestuurders, medewerkers en agenten tegen alle vorderingen die ontstaan uit het bestaan, de uitvoering en/of beëindiging van deze Overeenkomst en veroorzaakt door de nalatigheid, fout of onoplettendheid van de Channel Partner, een van zijn filialen en/of zijn personeel.

De aansprakelijkheid van TEAMLEADER is beperkt tot het bedrag van de betaling van de verzekering die afgesloten is door TEAMLEADER en in elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving.

10. Vertrouwelijkheid

Elke Partij doet het nodige opdat informatie of gegevens van de andere Partij (of haar agenten of toeleveranciers), aangeduid als vertrouwelijk of als eigendom of die door hun aard vertrouwelijk of eigendom zijn ('Vertrouwelijke Informatie'), niet ongecertificeerd worden meegedeeld, door alle nodige maatregelen te nemen en minstens met eenzelfde graad van zorg als deze besteed aan de eigen Vertrouwelijke Informatie.

De ontvangende Partij gaat ermee akkoord dat het meedelen en ontvangen van Vertrouwelijke Informatie de ontvangende Partij ertoe verplicht de Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken (en ervoor te zorgen dat ook haar medewerkers, agenten, vertegenwoordigers en andere derden deze informatie niet gebruiken), behalve voor de nakoming van hun verplichtingen onder deze Overeenkomst. Elke Partij verwittigt onmiddellijk de andere Partij schriftelijk van elk onwettig gebruik of misbruik van Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij waarvan de Partij die de kennisgeving doet, op de hoogte is.

De volgende informatie hoeft niet vertrouwelijk behandeld te worden door de ontvangende Partij:

 • informatie waarvan bewezen kan worden, naar redelijke tevredenheid van de bekendmakende Partij, dat deze informatie reeds in het bezit is van de ontvangende Partij;
 • informatie die openbaar beschikbaar is, anders dan als gevolg van een schending van deze Overeenkomst door de ontvangende Partij;
 • informatie waarvan bewezen kan worden, naar redelijke tevredenheid van de bekendmakende Partij, dat zij onafhankelijk ontwikkeld is door de ontvangende Partij;
 • informatie die op geldige wijze verkregen is van een derde, zonder enige beperking wat betreft de verspreiding ervan.

Behalve wanneer uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, komen de Partijen overeen dat de voorwaarden van deze Overeenkomst behandeld worden als Vertrouwelijke Informatie en dat niet verwezen kan worden naar de voorwaarden van deze Overeenkomst zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de andere Partij.

Elke Partij kan Vertrouwelijke Informatie meedelen: (i) zoals vereist door een rechtbank of een overheidsinstantie, enkel aan deze instantie, onder een beschermingsbevel; (ii) in vertrouwen, aan juridische, financiële en boekhoudkundige raadgevers en gelieerde ondernemingen van de Partijen, en (iii) in vertrouwen, in verband met de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst.

11. Gegevensbescherming

De Partijen verklaren hierbij dat zij voldoen aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de 'AVG') en aan de Belgische wetten in verband met de tenuitvoerlegging van die verordening (de 'Gegevensbeschermingswetgeving').

Beide Partijen zullen worden beschouwd als 'Verwerkingsverantwoordelijken' en zullen exclusief verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de verwerkingsactiviteiten die vereist zijn voor de uitvoering van de diensten die het voorwerp uitmaken van deze Overeenkomst en uit alle andere aanvullende activiteiten.

Niettegenstaande het bovenstaande verbinden beide Partijen zich er in het bijzonder toe:

 • de basisbeginselen inzake gegevensbescherming in acht te nemen en de betrokkenen in voorkomend geval naar behoren te informeren over elke verwerking van hun persoonsgegevens;
 • in voorkomend geval, de toestemming van de betrokkenen verkrijgen indien de betreffende categorieën van persoonsgegevensverwerking dat vereisen;
 • passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van de verwerkingsactiviteiten;
 • passende maatregelen te treffen om tijdig en in de juiste vorm te voldoen aan de verzoeken van de betrokkenen om hun rechten uit te oefenen. Als een van de Partijen een verzoek van een betrokkene ontvangt om een recht op rectificatie of wissing van gegevens uit te oefenen, stelt zij de andere Partij daar bovendien onmiddellijk van in kennis.

De Partijen vrijwaren elkaar voor elke niet-naleving door een van hen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de mogelijkheid dat elke Partij een derde als gegevensverwerker inschakelt voor de uitvoering van een van de diensten die de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten vormen of van enige eventuele aanvullende verwerking.

Met betrekking tot de contactgegevens van leads die de Channel Partner van TEAMLEADER ontvangt, erkent de Channel Partner dat hij handelt in de hoedanigheid van 'gegevensverwerker' met als enig doel om namens TEAMLEADER te onderhandelen over een softwarelicentieovereenkomst met de Eindklant. In deze context gaat de Channel Partner de Verwerkersovereenkomst van Teamleader aan, die een integraal onderdeel van deze Overeenkomst vormt. De Channel Partner verbindt zich ertoe deze contactgegevens niet te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden en ze niet langer te bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, tenzij de Channel Partner zich kan beroepen op een wettelijke basis voor deze gegevensverwerking in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (bv. toestemming of gerechtvaardigd belang).

De termen 'persoonsgegevens', 'verwerking', 'verwerkingsverantwoordelijke', 'betrokkene' en 'gegevensverwerker' hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Gegevensbeschermingswetgeving.

12. Intellectuele eigendom

'Intellectuele Eigendomsrechten': alle huidige en toekomstige (i) rechten in verband met werken van auteurschap, inclusief auteursrechten, rechten die vallen onder het auteursrecht of mask works, naburige rechten en morele rechten, (ii) rechten op handelsmerken of dienstmerken; (iii) rechten op handelsgeheimen; (iv) octrooien, octrooirechten, rechten op knowhow en handelsgeheimen, en industriële eigendomsrechten; (v) rechten op lay-outontwerpen, ontwerprechten, topografische rechten (vi) Internetdomeinnamen, (vii) rechten op software en computersoftwareprogramma's (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, broncode en objectcode), rechten op gegevens, recht sui generis op de inhoud van de gegevensbank en de documentatie ervan; en andere eigendomsrechten van enigerlei aard, ander dan handelsmerken, dienstmerken, handelsimago, en soortgelijke rechten; al dan niet geregistreerd en (viii) alle registraties, aanvragen, verlengingen, vernieuwingen of heruitgaven van het voorgaande, in elk geval in iedere jurisdictie overal ter wereld;

'Bedrijfsmerken': alle huidige en toekomstige handelsmerken, dienstmerken, logo's (inclusief het logo door TEAMLEADER gegeven aan de Channel Partner waardoor deze laatste kenbaar kan maken een gecertificeerd Channel Partner van TEAMLEADER te zijn), en handelsnamen van de Onderneming, al dan niet geregistreerd, en alle registraties, aanvragen, verlengingen, vernieuwingen of heruitgaven van het voorgaande, in elk geval in iedere jurisdictie overal ter wereld.

TEAMLEADER bezit exclusief alle rechten, titels, belangen in en op, en eigendom van alle Intellectuele Eigendomsrechten op of met betrekking tot zijn Oplossing en de onderliggende software, zijn website en alle documentatie en materialen die daarbij horen of daarmee verband houden (met inbegrip van alle kopieën en gedeelten daarvan), in machineleesbare of gedrukte vorm. Dit omvat software in zowel bron- als objectcodevorm en de softwareprogramma's en eventuele bijbehorende gebruikersinterfaces en gerelateerde technologie die TEAMLEADER beschikbaar stelt via zijn Oplossing, inclusief maar niet beperkt tot alle modules, toepassingen, routines en subroutines ervan en alle bronmateriaal en voorbereidend materiaal in verband daarmee, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersvereisten, functionele specificaties en specificaties voor het programmeren, ideeën, principes, algoritmen, stroomschema's, logica, logische diagrammen, orthografische representaties, bestandsstructuren, coderingsbladen, codering en inclusief alle relevante handleidingen of andere documentatie en computerwerken en alle andere schriftelijke materialen, beeldmateriaal of grafisch materiaal. Daarnaast behoudt TEAMLEADER alle rechten, titels, belangen in en op, en het eigendom van (i) alle wijzigingen aan, en afgeleid werk, compilaties of collectieve werken van de Diensten van de Onderneming en documentatie, en (ii) alle gerelateerde technische knowhow en alle rechten (inclusief Intellectuele Eigendomsrechten) daarop.

De Channel Partner zal geen producten, software of andere instrumenten die zijn gelicentieerd op basis van gratis of opensource-licentievoorwaarden opnemen in, combineren met of distribueren in combinatie met de oplossing van TEAMLEADER op zo'n wijze dat de onderliggende software (geheel of gedeeltelijk) gratis software of opensourcesoftware wordt of kan worden of dat anderszins het vrije gebruik en/of de commercialisering van de Oplossing van TEAMLEADER en de onderliggende software wordt beperkt.

De Channel Partner zal niet zelf rechtstreeks of onrechtstreeks: (i) overgaan tot reverse-assembling, reverse-compilatie of andere vormen van reverse-engineering of proberen om de broncode van de Oplossing af te leiden, (ii) afgeleide werken van de Oplossing maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een gecertificeerde vertegenwoordiger van TEAMLEADER of (iii) zich toegang verschaffen tot of gebruik te maken van de Oplossing voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze Overeenkomst zijn geïdentificeerd, en zal derde partijen daar ook geen toelating voor geven.

TEAMLEADER is en blijft eigenaar van zijn Bedrijfsmerken, inclusief de daarmee verband houdende goodwill. Alleen voor dit doel en gedurende de looptijd van deze Overeenkomst wordt aan de Channel Partner een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie verleend om de Bedrijfsmerken van TEAMLEADER te gebruiken voor commercialiseren van de Oplossing op de manier zoals uiteengezet in de (stijl)richtlijnen die TEAMLEADER van tijd tot tijd verstrekt en onderworpen aan en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Ieder gebruik door de Channel Partner van de Bedrijfsmerken van TEAMLEADER gebeurt enkel ten gunste van TEAMLEADER.

13. Referenties

TEAMLEADER mag verwijzen naar de Channel Partner of de Channel Partner identificeren in alle advertenties of publiciteitsberichten of promotie- of marketingcorrespondentie met derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Channel Partner. Voor dit specifiek doel en voor de duur van deze Overeenkomst geeft de Channel Partner aan TEAMLEADER een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare toelating voor het gebruik van het logo en/of handelsmerk van de Channel Partner.

14. Diverse bepalingen

Servicevoorwaarden. Door deze Overeenkomst aan te gaan, stemt de Channel Partner ermee in dat de Servicevoorwaarden van TEAMLEADER ook van toepassing zijn op de relatie tussen de Partijen. Voor zover mogelijk vormen de Servicevoorwaarden een aanvulling op deze Overeenkomst. Bij een conflict tussen de Servicevoorwaarden en deze Overeenkomst, primeert deze Overeenkomst.

Overdracht. De Channel Partner mag deze Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen eronder niet overdragen, niet van rechtswege noch anderszins, zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van TEAMLEADER, die dit akkoord niet op onredelijke gronden mag weigeren.

Deelbaarheid. Waar en wanneer mogelijk zullen de bepalingen van deze Overeenkomst op zo'n manier geïnterpreteerd worden dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de toepasselijke wet. Maar als één of meer bepalingen van deze Overeenkomst als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar, zij het geheel of gedeeltelijk, beschouwd worden, zal de rest van die bepaling en van deze Overeenkomst onaangetast blijven, volledig van kracht blijven en volledige uitwerking hebben alsof die ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) nooit bestaan zouden hebben. Bovendien zullen de Partijen in dit geval de ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepaling(en) of één of ander deel daarvan, wijzigen en/of een nieuwe bepaling overeenkomen, en wel zodanig dat die nieuwe bepaling zoveel mogelijk de bedoeling bevat van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepalingen. Komen Partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

Titels. De titels van deze Overeenkomst zijn slechts gemakshalve aangebracht en zullen geenszins de betekenis of interpretatie van de bepalingen ervan beperken of beïnvloeden.

Verklaring van afstand. De (herhaaldelijke) niet-uitoefening door TEAMLEADER van een van zijn rechten, betekent enkel dat TEAMLEADER een specifieke omstandigheid duldt, en betekent niet dat TEAMLEADER dit recht niet op een later tijdstip kan inroepen.

Verrekening. Overeenkomstig de Belgische wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden zullen TEAMLEADER en de Channel Partner alle huidige en toekomstige schulden jegens elkaar wederzijds, automatisch en rechtsgeldig compenseren. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen TEAMLEADER en de Channel Partner enkel het grootste bedrag als saldo blijft bestaan. Deze compensatie is in ieder geval afdwingbaar jegens de curator in geval van faillissement en andere gezamenlijke schuldeisers, die bijgevolg niet gerechtigd zullen zijn zich te verzetten tegen de compensatie die heeft plaatsgevonden tussen TEAMLEADER en de Channel Partner.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Toepasselijk recht. Alle kwesties, vragen en geschillen over de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de bepalingen van het Belgische recht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige andere rechtskeuze of collisieregels of -bepalingen (Belgisch, buitenlands of internationaal) die ertoe zouden leiden dat het recht van een ander land dan België van toepassing zou zijn.

Bevoegde rechtbanken. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar TEAMLEADER zijn maatschappelijke zetel heeft. De Partijen verbinden zich er evenwel toe geschillen zoveel mogelijk in onderlinge overeenstemming op te lossen.