Terms of Service

Dit zijn de Servicevoorwaarden van:

Bedrijfsfiche Teamleader Focus NV

Hierna: 'ons', 'onze', 'we', 'wij' en 'TEAMLEADER'.

1. Important terms

In deze Servicevoorwaarden hebben de volgende begrippen (indien ze met hoofdletter zijn geschreven) de in dit artikel omschreven betekenis.

“Beheerder”

De gebruiker die verantwoordelijk is voor de beheerdersaccount en die de meest uitgebreide gebruiksrechten heeft met betrekking tot de Teamleader-software. Meer informatie vind je in dit artikel in het supportcentrum.

“Beheerderaccount”

De Gebruikersaccount die alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de Beheerder.

“Verbonden Onderneming”

De onderneming die aan een Partij verbonden is, zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor Teamleader NV omvatten de Verbonden Ondernemingen onder meer: Visma Belgium Holding BV (BE0754.932.390) en Visma AS, als moedermaatschappij.

“Overeenkomst”

De overeenkomst die de Partijen met betrekking tot de Diensten aangaan wanneer de Klant de Servicevoorwaarden van TEAMLEADER schriftelijk of elektronisch aanvaardt en die van toepassing is op de handelsrelatie tussen de Partijen. Tot de Overeenkomst behoort ook de Verwerkersovereenkomst die als bijlage bij deze Servicevoorwaarden is gevoegd.

“Pakket(ten)”

De verschillende betaalde pakketten in het kader van de Softwarelicentie die TEAMLEADER aanbiedt en waaruit de Klant kan kiezen. Een niet-uitputtend overzicht van de functionaliteiten die elk Pakket omvat vind je op de Website.

“Mededeling”

Elke niet-commerciële mededeling van TEAMLEADER aan de Klant (en in voorkomend geval aan zijn Gebruikers) over de Diensten via zijn Website, e-mail, in-app-berichten en/of om het even welk ander geschikt communicatiemiddel.

“Klant”

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met TEAMLEADER.

Aangezien de Diensten uitsluitend bestemd zijn voor interne bedrijfsdoeleinden van de Klant, wordt elke Klant beschouwd als een 'onderneming' in de zin van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht en kan hij bijgevolg geen 'consument' zijn in zijn commerciële relatie met TEAMLEADER.

“Klantaccount”

Alle Gebruikersaccounts van de Klant en de Klantgegevens die ze bevatten.

“Klantgegevens”

Alle inhoud, informatie en gegevens – met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met andere derden dan de Klant en zijn Gebruikers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prospects, zakenpartners, cliënten en klanten van de Klant) en die de Klant en/of zijn Gebruikers bij het gebruik van de Diensten in het Klantaccount hebben ingevoerd en geüpload.

“Customer Meeting Add-On”

De uitbreiding van de Tool, zoals ontwikkeld, onderhouden en eigendom van TEAMLEADER en zijn Verbonden ondernemingen, die de Klant de extra mogelijkheid biedt om videovergaderingen te plannen en te houden.

“Persoonlijke Klantgegevens”

Alle Klantengegevens die worden beschouwd als 'persoonsgegevens' in de zin van de Privacywetgeving.

“Demo”

De demoversie van de Tool waarmee de Klant de Diensten gedurende een beperkte tijdsperiode kosteloos kan gebruiken, waarna de Klant moet overschakelen op een van de betaalde Pakketten.

“Documentatie”

Elke documentatie die door TEAMLEADER verstrekt wordt over de Diensten alsook over de Website, met inbegrip van alle documentatie, tutorials en andere materialen die er op de Website te vinden zijn.

“Verwerkersovereenkomst”

De gegevensverwerkingsovereenkomst van TEAMLEADER zoals die terug te vinden is op https://teamleader.be/dpa.

“Privacyverklaring”

De privacyverklaring van TEAMLEADER zoals die terug te vinden is op https://www.teamleader.be/nl-be/privacy.

“Privacywetgeving”

Verwijst gezamenlijk naar (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens of 'AVG') en (ii) alle Belgische uitvoeringswetten in dit opzicht.

“Partij”

Iedere partij bij de Overeenkomst, hetzij TEAMLEADER of de Klant. TEAMLEADER and the Customer are collectively referred to as the Parties.

“Diensten”

De diensten die TEAMLEADER verleent aan de Klant in het kader van de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Softwarelicentie en, in voorkomend geval, de Onboardingdiensten.

“Teamleader-software”

Verwijst gezamenlijk naar de Tool en de Customer Meeting Add-On.

“Onboardingdiensten”

De diensten die het personeel van TEAMLEADER aanbiedt en verricht met betrekking tot het aanmaken en uitrollen van het Klantaccount opdat de Softwarelicentie correct en doeltreffend gebruikt kan worden.

“Softwarelicentie”

De softwarelicentie met betrekking tot de Teamleader-software en alle bijbehorende gebruiksrechten die door TEAMLEADER aan de Klant en zijn betrokken Gebruikers worden verstrekt.

“Licentievergoeding”

Het terugkerende bedrag dat door de Klant wordt betaald voor het gebruik van de Softwarelicentie, voornamelijk gebaseerd op het gekozen Pakket, het aantal Gebruikersaccounts, het gebruik van de Customer Meeting Add-On en de limieten van het Klantaccount.

“Termijn”

De initiële of hernieuwde termijn – d.w.z. een kwartaal of een jaar – gedurende welke aan de Klant en zijn betrokken Gebruikers de Softwarelicentie wordt verleend.

“Verlengingsdatum”

De datum na het verstrijken van de vorige Termijn waarop de Softwarelicentie automatisch wordt verlengd voor een extra Termijn.

“Tool”

De webgebaseerde en mobiele Software as a Service-applicatie (SaaS-applicatie) ‘Teamleader Focus’ die eigendom is van TEAMLEADER en zijn Verbonden Ondernemingen, en door hen is ontwikkeld en wordt onderhouden.

Een niet-uitputtend overzicht van de functionaliteiten van de Tool vind je op de Website.

“Gewone Gebruiker”

Een Gebruiker met een Gewoon Gebruikersaccount.

“Gewoon Gebruikersaccount'

Een gebruikersaccount die door de Beheerder voor een Gewone Gebruiker wordt aangemaakt en waarvan de overeenkomstige gebruiksrechten met betrekking tot de Tool en, in voorkomend geval, de Customer Meeting Add-On door de beheerder worden vastgesteld binnen de door deze gebruiksvoorwaarden toegestane grenzen.

“Gebruiker”

Iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wie de Klant een Gebruikersaccount bestelde en die ook individueel gebonden is aan de gebruiksvoorwaarden en andere relevante bepalingen van deze Servicevoorwaarden.

Beheerders en Gewone Gebruikers worden gezamenlijk Gebruikers genoemd.

“Gebruikersaccount”

Een individuele gebruikersaccount op de Tool en, indien van toepassing, de Customer Meeting Add-On, waartoe een Gebruiker toegang heeft via zijn persoonlijke login.

Beheerdersaccounts en Gewone Gebruikersaccounts worden gezamenlijk Gebruikersaccounts genoemd.

“Website”

De officiële website van TEAMLEADER over zijn Diensten die terug te vinden is op www.teamleader.eu en iedere andere website van TEAMLEADER die bedoeld is voor de verschillende landen waarin TEAMLEADER actief is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot teamleader.be, teamleader.nl, teamleader.fr, teamleader.es, teamleader.de en teamleadercrm.it.

2. De Overeenkomst

2.1 Overweging

TEAMLEADER biedt een tool voor work management, in de vorm van zowel een mobiele als een webapplicatie, met het oog op een doeltreffendere omgang van de onderneming met haar Klanten. Online tools van derden kunnen worden geïntegreerd via de Teamleader marketplace.

2.2 Totstandkoming van de Overeenkomst

Bij het bestellen van de Diensten, hetzij via de Website of op welke andere manier dan ook – wat ook het zich registreren voor de Demo omvat – zal de (potentiële) Klant altijd worden gevraagd de Servicevoorwaarden en de Verwerkersovereenkomst van TEAMLEADER te aanvaarden. De Klant gaat een Overeenkomst aan met TEAMLEADER na aanvaarding van de Servicevoorwaarden en Verwerkersovereenkomst. Zowel de Servicevoorwaarden als de Verwerkersovereenkomst zullen op het (de) Beheerderaccount(s) ter beschikking worden gesteld.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke aanvaarding van de Servicevoorwaarden langs elektronische weg aanleiding geeft tot een geldige Overeenkomst. Dit is volledig in overeenstemming met de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht. Binnen de wettelijk toegestane beperkingen kan TEAMLEADER gebruikmaken van alle beschikbare elektronische bestanden om het bestaan van de Overeenkomst aan te tonen.

Iedereen die deze Overeenkomst aangaat namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert hij dat hij wettelijk bevoegd is om deze rechtspersoon te binden aan deze Servicevoorwaarden.

Voor klanten die de Teamleader-software gebruiken via een van TEAMLEADERs channel partners is de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van toepassing is. Zij vallen buiten het toepassingsgebied van deze Servicevoorwaarden.

TEAMLEADER heeft te allen tijde het recht om aanvullende informatie te vragen over de ondertekenaar en de (potentiële) Klant. TEAMLEADER heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen of de uitvoering van de Diensten op te schorten bij (i) twijfel over de identiteit van de ondertekenaar, (ii) twijfel over de kredietwaardigheid van de (potentiële) Klant en (iii) aanwijzingen dat de (potentiële) Klant van plan is de Diensten door te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van TEAMLEADER. Deze opzegging van de Overeenkomst of opschorting van de uitvoering ervan geeft de wederpartij onder geen beding recht op enige vorm van compensatie of schadevergoeding.

2.3 Order en levering

Order

Indien de Klant gebruik heeft gemaakt van de Demo (zie Art. 3.1) en nog over een actieve Administrator Account beschikt, kan de Softwarelicentie via de Administrator Account worden besteld door op de knop 'update' te klikken op voorwaarde dat de Klant ten minste de volgende informatie verstrekt:

 • het Pakket;
 • het aantal Gebruikersaccounts;
 • betaling per creditkaart of via domiciliëring (SEPA), inclusief betalingsdetails.

Naast de Softwarelicentie kan de Klant ook Onboardingdiensten bestellen via deze aankoopflow in de app of via de Website (https://www.teamleader.eu/contact/sales).

Een Overeenkomst wordt pas van kracht na elektronische bevestiging van het order of op het moment dat TEAMLEADER de Diensten ter beschikking stelt van de Klant.

Mocht de Gebruiker geen actief Beheerderaccount meer hebben, maar de Diensten wel willen bestellen, dan dient de Klant contact op te nemen met TEAMLEADER via de Website.

Levering

Na het sluiten van de Overeenkomst krijgt de Klant toegang tot de Tool. Een Beheerderaccount aan de Klant verstrekken geldt als een levering van de Softwarelicentie.

Bij levering van de Softwarelicentie wordt de Klant geacht een initiële controle uit te voeren om te bepalen of de geleverde Softwarelicentie overeenstemt met het order. Die omvat onder meer de functionaliteiten die het geselecteerde Pakket omvat en het aantal Gebruikersaccounts.

De Klant is verplicht om TEAMLEADER binnen 48 uur na levering via de helpdesk te informeren over om het even welke non-conformiteit. Indien de Klant binnen 48 uur geen melding hiervan heeft gemaakt, wordt hij geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

2.4 Geen herroepingsrecht

Op grond van het Belgische Wetboek van Economisch Recht of WER heeft iedere consument (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) een recht op herroeping van producten en/of diensten die hij via het internet, per e-mail of telefonisch kocht.

Aangezien de Diensten uitsluitend bedoeld zijn voor interne bedrijfsdoeleinden, wordt elke Klant in zijn handelsrelatie met TEAMLEADER beschouwd als een 'onderneming' in de zin van het Belgische Wetboek van economisch recht. Bijgevolg kunnen onze Klanten onder geen beding een herroepingsrecht uitoefenen, met betrekking tot noch de Softwarelicentie, noch de Onboardingdiensten.

Merk op dat TEAMLEADER elke potentiële klant de mogelijkheid biedt om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, gedurende een beperkte periode gebruik te maken van een gratis Demoaccount (zie artikel 3.1). Daarnaast heeft elke Klant ook de mogelijkheid om de volledige versie van de Customer Meeting Add-On gedurende een beperkte periode gratis uit te proberen (zie artikel 3.2). Door deze gratis proefperiode aan te bieden, biedt TEAMLEADER dus meer aan dan waartoe het wettelijk verplicht is.

2.5 Toepassingsgebied

Op de handelsrelatie tussen TEAMLEADER en de Klant zijn uitsluitend deze Servicevoorwaarden van toepassing. Deze Overeenkomst vervangt en heeft voorrang op alle eerdere overeenkomsten in verband met de Diensten die mogelijkerwijs bestonden tussen de Partijen.

Deze Servicevoorwaarden hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.

2.6 Wijzigingen in de Overeenkomst

TEAMLEADER behoudt zich het recht voor om zijn Servicevoorwaarden, prijzen en Diensten op om het even welk moment in de toekomst te wijzigen. TEAMLEADER verbindt zich ertoe de Klant van deze wijzigingen in kennis te stellen via een Mededeling.

 • Niet-substantiële wijzigingen gaan in zodra de Klant hiervan op de hoogte is gebracht.
 • Substantiële wijzigingen gaan pas in nadat de redelijke periode verstreken is die TEAMLEADER aan de Klant heeft gecommuniceerd.

Alleen bij substantiële wijzigingen in de Overeenkomst (zoals een prijsverhoging, zie artikel 4.3) heeft de Klant de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en, indien de Partijen geen billijke oplossing vinden, de Overeenkomst op te zeggen (zie artikel 9.1).

3. Gratis proefperiode

3.1 De Tool uitproberen (Demo)

Elke Klant zal de kans krijgen om de Tool gedurende een beperkte tijdsperiode kosteloos uit te proberen. De periode waarin de klant toegang heeft tot dit Demoaccount wordt in alle vrijheid door TEAMLEADER bepaald. TEAMLEADER behoudt zich het recht voor om op elk moment een Demoaccount af te sluiten en alle gegevens die door de Klant in het Demoaccount zijn ingevoerd definitief te verwijderen. TEAMLEADER kan opeenvolgende activeringen van Demoaccounts weigeren of beperken om misbruik te voorkomen.

Ongeacht het feit dat de Klant die een gratis Demoaccount gebruikt (nog) geen betalende Klant is, moet de proefklant - en zijn betrokken Gebruikers - zich tijdens de proefperiode evenzeer houden aan alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden en andere relevante bepalingen in deze Servicevoorwaarden, met name de artikelen 5 (Gebruiksvoorwaarden), 7 (Intellectuele eigendom), 10 (Aansprakelijkheid), 11 (Persoonsgegevens en Privacy) en 12 (Vertrouwelijkheid).

3.2 De Customer Meeting Add-On uitproberen

Elke Klant kan de volledige (meest uitgebreide) versie van Customer Meeting Add-On gedurende een beperkte periode gratis uitproberen. Deze gratis proefperiode kan door elke Gebruiker worden gestart vanuit zijn Gebruikersaccount. Dit activeert alle functionaliteiten van de Customer Meeting Add-On voor de gehele Klantaccount. De periode waarin de Gebruikers de volledige versie van de Customer Meeting Add-On kunnen uitproberen, wordt uitsluitend door TEAMLEADER bepaald. TEAMLEADER kan opeenvolgende activeringen van de proefversie van Customer Meeting Add-On weigeren of beperken om misbruik te voorkomen. Om de volledige versie van de Customer Meeting Add-On te kunnen blijven gebruiken, moet de Klant upgraden naar de betaalde versie (zie artikel 4.4). Anders kan de Klant de (beperktere) basisversie van de Customer Meeting Add-On blijven gebruiken.

4. Prijs

4.1 Commerciële aanbiedingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle promoties, commerciële aanbiedingen, kortingen en aankondigingen die TEAMLEADER via zijn Website, per e-mail of in enige andere vorm (met inbegrip van onder andere catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen) communiceert, geheel vrijblijvend en mag de (potentiële) Klant deze alleen beschouwen als een uitnodiging om de Diensten te bestellen.

Eventuele commerciële kortingen op de gebruikelijke prijzen die mondeling (bijv. per telefoon) worden toegekend, moeten schriftelijk (bijv. op de bijbehorende factuur) worden bevestigd om geldig te zijn.

De (potentiële) Klant erkent dat kortingen alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die hieromtrent uitdrukkelijk zijn vermeld. Dergelijke kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend voor de initiële Termijn of de vastgestelde duur en gelden dus niet automatisch voor latere (soortgelijke) bestellingen. Iedere andere praktijk dient te worden beschouwd als een commerciële geste vanwege TEAMLEADER en geldt slechts zolang deze niet door TEAMLEADER wordt herroepen. De (potentiële) Klant erkent dat kortingen (en andere relatiegeschenken) niet cumuleerbaar zijn, van nature persoonlijk zijn en nooit aanleiding kunnen geven tot enig verworven recht.

4.2 Prijzen

Algemeen

Alle prijzen zijn exclusief btw en/of andere belastingen en (lokale) heffingen. Alle prijzen zijn in EURO en ook in EURO te betalen.

Pakketten

De Pakketten worden door TEAMLEADER aangeboden tegen een vaste driemaandelijkse of jaarlijkse Licentievergoeding. Aanvullende informatie over de prijsstelling van de Pakketten vind je op de Website.

De overeengekomen Licentievergoeding voor het Pakket dat de Klant heeft besteld tijdens de initiële Termijn wordt aangegeven in het licentieoverzicht in de app. Ingeval de Licentievergoeding verandert (zie artikel 4.3, Prijswijzigingen) en/of het toepassingsgebied van de Softwarelicentie op een later tijdstip verandert (zie artikel 4.4, Upgrades en Downgrades), verandert het licentieoverzicht in de app dienovereenkomstig. Samen met de recentste onbetwiste factuur zal het licentieoverzicht in de app dienen als bewijs van de geldende Licentievergoeding die op dat tijdstip is overeengekomen.

Introductiediensten

TEAMLEADER biedt de Introductiediensten aan tegen een vaste eenmalige vergoeding. Aanvullende informatie over de prijsstelling van de Introductiediensten vind je op de Website.

4.3 Prijswijzigingen

Algemeen

Onder geen beding garandeert TEAMLEADER dat ze de prijzen voor om het even welke van zijn Diensten zal behouden. TEAMLEADER kan de prijs van een of meer van zijn Diensten te allen tijde aanpassen.

In geval van een prijsverhoging die een invloed heeft op bestaande Klanten, verbindt TEAMLEADER zich ertoe om zijn Klanten minstens één (1) maand vóór de toepassing van de nieuwe prijzen in kennis te stellen via een Mededeling.

Licentievergoedingen

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake indexering wordt een verhoging van de Licentievergoeding van een Klant die ingaat tijdens een lopende Termijn beschouwd als een substantiële wijziging van de Overeenkomst. Daarom zal de Klant de mogelijkheid krijgen om de Overeenkomst op te zeggen. De Klant moet deze opzegging schriftelijk aan TEAMLEADER richten vóór de nieuwe Licentievergoedingen ingaan. Indien de Klant na de ingangsdatum verder gebruikmaakt van de Tool, geeft hij aan dat hij de herziene prijzen aanvaardt.

Indexering

Voor zover de prijzen van de Diensten zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, socialezekerheidsbijdragen en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, is TEAMLEADER bij een verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd zijn prijzen dienovereenkomstig op te trekken en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen (voor Licentievergoedingen: zelfs tijdens de lopende Termijn). Een indexering kan niet gelden als een substantiële wijziging van de Overeenkomst.

4.4 Upgrades en downgrades

Upgrades

Het staat de Klant vrij om (i) over te stappen naar een hoger Pakket, (ii) het aantal Gebruikersaccounts te verhogen, (iii) de betaalde versie van de Customer Meeting Add-on te activeren voor een of meer Gebruikers, en (iv) de limieten van het Klantaccount te verhogen (hierna gezamenlijk aangeduid als de 'Upgrade(s)'). Deze Upgrades kunnen op elk moment tijdens de Termijn worden uitgevoerd via de in-app upgrade functionaliteit.

In dat geval wordt de gevraagde Upgrade onmiddellijk geactiveerd. Een bijkomende vergoeding wordt pro rata in rekening gebracht, rekening houdend met het resterende gedeelte van de huidige Termijn gedurende welke de Klant gebruik kan maken van de Upgrade.

Ga voor meer informatie over Upgrades naar ons Supportcentrum:

Downgrades

Het staat de Klant vrij om (i) over te stappen naar een lager Pakket, (ii) het aantal Gebruikersaccounts te verminderen, (iii) de betaalde versie van de Customer Meeting Add-On voor een of meer Gebruikers te deactiveren, en (iv) eerdere verhogingen van de limieten van de Klantaccount ongedaan te maken (hierna gezamenlijk de 'Downgrade(s)' genoemd).

Een dergelijke kennisgeving moet uiterlijk vijftien (15) dagen voor de Verlengingsdatum via het in-app Downgrade formulier worden gedaan. Als de Downgrade-melding te laat wordt gedaan, is TEAMLEADER gerechtigd de Klant voor het betreffende Pakket, Gebruikersaccounts, betaalde versie van de Customer Meeting Add-On en Klantaccountlimieten te factureren voor de gehele volgende Termijn, zelfs als de Klant er geen gebruik meer van maakt.

Downgrades worden pas vanaf de (resp. driemaandelijkse of jaarlijkse) Verlengingsdatum doorgevoerd. Bijgevolg heeft de Klant geen recht op terugbetaling voor niet-gebruik van bepaalde Pakketfuncties, Gebruikersaccounts, betaalde versie van de Customer Meeting Add-On of Klantaccountlimieten tijdens de huidige Termijn.

Ga voor meer informatie over Downgrades naar ons Supportcentrum:

5. Gebruiksvoorwaarden - de Teamleader Software

5.1 Softwarelicentie (gebruiksrecht)

TEAMLEADER verleent de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd beperkt recht om de Teamleader-software, inclusief alle (toekomstige) updates van de Teamleader-software, uitsluitend voor zijn interne bedrijfsvoering te gebruiken.

De Klant verklaart en garandeert in ieder geval (i) dat alle verstrekte (registratie)gegevens volledig, waarheidsgetrouw en accuraat zijn en (ii) dat hij over de juistheid ervan zal waken.

Elk ander gebruiks- of exploitatierecht dat niet uitdrukkelijk aan de Klant is verleend, is uitgesloten zonder schriftelijke toestemming van TEAMLEADER.

Zolang deze Overeenkomst van kracht is, mag de Klant gebruikmaken van de Tool binnen de limieten van de rechten die bij het sluiten van de Overeenkomst zijn verleend. De omvang van de verleende rechten kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden beperkt of uitgebreid.

Binnen de grenzen van de Softwarelicentie die TEAMLEADER verleende, mag de Klant het overeengekomen aantal Gebruikers een toegangs- en gebruiksrecht verstrekken. Deze Gebruikers hebben toegang tot en gebruiken de Teamleader-software binnen de interne bedrijfsomgeving van de Klant, onder verantwoordelijkheid van de Klant.

Naar analogie zijn de verplichtingen uit hoofde van deze Servicevoorwaarden van toepassing op Gebruikers die via de Klant toegang krijgen tot de Teamleader-software. De klant verbindt zich ertoe al zijn betrokken Gebruikers duidelijk te informeren over hun verplichtingen en de gebruiksvoorwaarden van de Teamleader-software.

De klant zal geen toegang tot de Teamleader-software verlenen of toestaan dat deze door andere personen dan de overeengekomen Gebruikers wordt gebruikt. De Klant is verantwoordelijk voor de handelingen, het gedrag, de werking en alle andere handelingen met betrekking tot de Teamleader-software, door zijn werknemers, functionarissen, directeuren en alle derden die hij al dan niet opzettelijk, direct of indirect toegang geeft tot de Tool.

Indien de bepalingen van de Overeenkomst niet worden nageleefd, kan TEAMLEADER maatregelen treffen tegen de Klant en zijn Gebruikers.

5.2 Registratie/Beheerder- en Gebruikersaccounts

De Klant zal zich toegang kunnen verschaffen tot de Tool en zal gebruik kunnen maken van de Softwarelicentie via het Beheerderaccount en, in voorkomend geval, de bijkomende Gebruikersaccounts. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor elk gebruik en elke activiteit van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts.

Het aantal Gebruikersaccounts komt overeen met het aantal Gebruikers van de Klant. Elke Gebruiker heeft dus een persoonlijke Gebruikersaccount. De Beheerder bepaalt de reikwijdte van de rechten van de Gebruikersaccounts en de Beheerder zal altijd verantwoordelijk blijven voor het verlenen van deze rechten.

Elk Gebruikersaccount (met inbegrip van het Beheerderaccount) behoort slechts toe aan één persoon en mag bijgevolg niet gedeeld worden met andere personen. Zowel de Beheerder als elke Gebruiker krijgen de raad om een uniek wachtwoord te creëren, om dit regelmatig te veranderen en/of gebruik te maken van een dubbele authenticatie.

De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming en beveiliging van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts. In dit verband moeten de Beheerder en elke Gebruiker de vertrouwelijkheid van hun respectieve Gebruikersaccount waarborgen, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun logingegevens niet eens kenbaar maken aan TEAMLEADER (bv. wanneer ze TEAMLEADER via de helpdesk om hulp vragen – zie artikel 13).

Alle schade als gevolg van de onzorgvuldige omgang met deze inloggegevens door de Klant of zijn Gebruikers is uitsluitend voor rekening van de Klant, die zich onder geen beding op de aansprakelijkheid van TEAMLEADER kan beroepen.

De Klant moet elke (vermoedelijke) inbreuk op de vertrouwelijkheid van een of meer Gebruikersaccounts en elke controversiële registratie onmiddellijk aan TEAMLEADER melden, zodat deze passende maatregelen kan treffen.

5.3 Beperkingen

De verleende rechten op grond van de Overeenkomst zijn aan beperkingen onderworpen. De klant verbindt zich ertoe de Teamleader-software uitsluitend te gebruiken voor zijn interne bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door overheidsinstanties zijn uitgevaardigd.

De klant verbindt zich ertoe de Teamleader-software niet te gebruiken voor activiteiten die direct of indirect onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig of lasterlijk zijn of kunnen zijn, noch voor activiteiten die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van TEAMLEADER, zijn partners of derden.

De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentieel punt van de Overeenkomst vormt.

De klant stemt ermee in de Teamleader-software niet te misbruiken en zich aan de opgelegde beperkingen te houden. Zonder dat deze lijst uitputtend is, verbindt de Klant zich ertoe de onderstaande handelingen niet te stellen:

 • De rechten op de Teamleader-software die onder deze Overeenkomst zijn verleend zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAMLEADER (her)verkopen, toewijzen, verspreiden, er een (sub)licentie op toekennen, ze verhuren, leasen, uitlenen, verdelen of op enige andere wijze overdragen of Diensten of afgeleide producten ervan in een dienstenbureau- of uitbestedingsaanbod aan een derde aanbieden;
 • Kopiëren, wijzigen, aanpassen, veranderen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Teamleader-software (anders dan kopieën, wijzigingen of afgeleide werken die uitsluitend van de rapporten of overzichten worden gemaakt die uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden van de Klant zijn gemaakt);
 • Het uitvoeren van reverse engineering, disassembleren of decompileren van de Teamleader-software, noch anderen daartoe toestemming geven;
 • De Teamleader-software te gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor de overdracht van gegevens die onwettig, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk zijn of inbreuk maken op iemands intellectuele eigendom;
 • Gebruik de Teamleader-software niet om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen;
 • Gebruik de Teamleader-software niet voor de overdracht van 'junk mail', 'spam', 'kettingmail', 'phishing' of andere ongewenste massaverspreiding van e-mails;
 • De Teamleader-software gebruiken om iemand te stalken, lastig te vallen of te schaden;
 • De goede werking van de Teamleader-software en/of Website te verstoren. Dit houdt ook in dat Klanten geen materiaal mogen verzenden, verwerken of opslaan met softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige computercode, bestanden, scripts, agenten of programma's die een inbreuk kunnen vormen op de Diensten en belangen van TEAMLEADER, haar Verbonden Ondernemingen en Klanten. Klanten moeten zich ook onthouden van het uploaden van inhoud die de infrastructuur van de Teamleader-software en de goede werking ervan kan belasten of verstoren;
 • Inhoud toevoegen aan de Teamleader-software die als ongepast of onwettig kan worden beschouwd vanwege het illegale, onwettige, schadelijke, beledigende, misleidende, bedreigende, obscene, pornografische, beledigende of racistische karakter ervan en/of meer in het algemeen omdat het in strijd is met de openbare zedelijkheid of de openbare orde;
 • Het bedrijfsmodel van TEAMLEADER of zijn Verbonden Ondernemingen omzeilen;
 • De Teamleader-software - gedeeltelijk of integraal - te gebruiken op een manier die een valse of misleidende indruk, toeschrijving of verklaring met betrekking tot TEAMLEADER en/of haar verbonden ondernemingen of een derde partij kan geven.
 • Vragen naar de inloggegevens van andere Gebruikers en/of inloggen op het Gebruikersaccount van iemand anders;
 • De Teamleader-software op een frauduleuze manier gebruiken (bijvoorbeeld het gebruik van een valse gebruikersaccount en/of het verstrekken van valse gebruikersinformatie wordt beschouwd als frauduleus gebruik);
 • Ongeoorloofd van de Tool gebruikmaken en zich als een andere (rechts- of natuurlijke) persoon voordoen;
 • De Teamleader-software gebruiken op een manier die aanzienlijk hoger is dan het gebruik door een gemiddelde klant en die schadelijk kan zijn voor het netwerk of die een overbelasting van het systeem kan veroorzaken.

De Klant moet (i) elk ongepast en ongeoorloofd gebruik onmiddellijk bestraffen of sanctioneren en (ii) TEAMLEADER hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

5.4 Corrigerende maatregelen

TEAMLEADER mag alle nodige en redelijke maatregelen treffen wanneer de Klant of zijn Gebruiker in strijd met de Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derden of de algemeen aanvaarde gedragsregels van het internet handelt. TEAMLEADER kent zichzelf een grote discretionaire bevoegdheid toe om een inbreuk naar verhouding te bestraffen. TEAMLEADER kan de toegang tot de Teamleader-software tijdelijk opschorten of definitief weigeren. TEAMLEADER kan de Klant eventuele kosten aanrekenen die ze maakt ten gevolge van het niet nakomen van de gebruiksvoorwaarden door de Klant.

Als de situatie dit rechtvaardigt, kan TEAMLEADER de genoemde maatregelen zonder voorafgaande waarschuwing treffen. De Klant is niet gerechtigd een terugbetaling of schadevergoeding te vragen naar aanleiding van de getroffen maatregelen.

Indien de Klant van mening is dat een getroffen maatregel onevenredig of ongegrond is, dient hij TEAMLEADER binnen vijftien (15) kalenderdagen na het nemen van de maatregel aan te schrijven. TEAMLEADER zal de argumenten van de Klant in beschouwing nemen, maar is niet verplicht de genomen maatregelen ongedaan te maken.

5.5 Systeemvereisten

Het gebruik van en de toegang tot de Teamleader-software door de klant veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser (wij ondersteunen alle browsers, maar raden het gebruik van de laatste versie van Google Chrome aan). Als een verouderde webbrowser wordt gebruikt, is het mogelijk dat de Klant niet alle functionaliteiten van de Teamleader-software kan gebruiken of dat deze functionaliteiten niet optimaal functioneren.

De Klant is verantwoordelijk voor een passende en adequate beveiliging van de apparatuur en de onder zijn verantwoordelijkheid vallende IT-omgeving.

6. Facturatie en Betaling

6.1 Facturatie

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat TEAMLEADER elektronische facturen uitschrijft, tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen. TEAMLEADER zal alle facturen in het kader van deze Overeenkomst verzenden naar het elektronische adres dat de Klant opgaf toen hij de Diensten bestelde. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn factuurinformatie actueel te houden. De Klant wordt niet ontslagen van zijn betalingsverplichting en de gevolgen van laattijdige of niet-betaling ingeval TEAMLEADER een factuur opstelt en verzendt met de verouderde factuurinformatie van de Klant.

Licentievergoeding

TEAMLEADER factureert de Licentievergoeding als volgt aan zijn Klanten:

 • In geval van een Termijn van een kwartaal: een driemaandelijkse factuur;
 • In geval van een Termijn van een jaar: een jaarlijkse factuur.

De factuur zal altijd aan de Klant worden uitgereikt vóór de start van de respectieve Termijn.

Upgrades

Upgrades (zie artikel 4.4) die de Klant bestelt tijdens de Termijn zullen onmiddellijk nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst aan de Klant worden gefactureerd.

Introductiediensten

De eenmalige vergoeding voor Introductiediensten zal TEAMLEADER onmiddellijk nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst factureren.

6.2 Betaling

Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, worden alle facturen van TEAMLEADER automatisch en volledig geïnd door TEAMLEADER via creditkaart of domiciliëring (SEPA Direct Debit, SDD) – al naargelang waaraan de Klant de voorkeur gaf bij het bestellen van de Diensten – op de factuurdatum. Bij betaling via SEPA Direct Debit (SDD) wijkt TEAMLEADER bijgevolg op basis van interne procedures formeel af van de wettelijke verplichting die stelt dat men 14 kalenderdagen op voorhand kennis moet geven van het verschuldigde bedrag, alvorens dit geïnd kan worden.

Voor de verwerking van zijn betalingen maakt TEAMLEADER gebruik van de diensten van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform exploiteren. De online betalingen worden tot stand gebracht met behulp van beveiligde protocollen. Alle online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en bepalingen van de externe beheerder van het betalingsplatform, die eveneens verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen.

De financiële gegevens van de Klant die deze ingaf in het kader van een online betaling, worden uitsluitend uitgewisseld tussen de externe partner en de desbetreffende financiële instellingen. TEAMLEADER heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

De Klant kan facturen enkel rechtsgeldig betwisten als hij een e-mail stuurt naar (invoicing@teamleader.eu) binnen zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Een dergelijke betwisting ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling.

De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd.

TEAMLEADER zal gedeeltelijke betalingen van de Klant altijd onder voorbehoud van wijziging en onverlet aanvaarden en eerst toewijzen aan de inningskosten, vervolgens aan de geleden schade, dan aan de verschuldigde rente en pas daarna aan de hoofdsom, waarbij de toewijzing van het betaalde bedrag aan de oudste uitstaande hoofdsom voorrang krijgt.

6.3 Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

Voor elke factuur die de Klant op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, is hij – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlinterest ten belope van 1 % per maand achterstand verschuldigd. Een reeds begonnen maand telt in dit geval als volledige maand. Het aldus verschuldigde bedrag wordt bovendien nog vermeerderd met alle door TEAMLEADER betaalde inningskosten, plus 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van TEAMLEADER om een hogere vergoeding te eisen.

Indien de Klant één of meer facturen niet betaalt, heeft TEAMLEADER het recht om de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten totdat het de feitelijke en volledige betaling van de Klant heeft ontvangen. De tijdelijke opschorting van de toegang tot de Diensten heeft echter geen invloed op de voortzetting van de Termijn. Bovendien kan TEAMLEADER de Overeenkomst eenzijdig opzeggen indien de Klant niet of herhaaldelijk niet tijdig betaalt.

Bij niet- of laattijdige betaling worden alle overige facturen van TEAMLEADER aan de Klant onmiddellijk opeisbaar, ook al zijn ze nog niet vervallen, en zijn alle toegestane betalingsvoorwaarden niet meer van toepassing. Hetzelfde geldt in geval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Intellectuele eigendomsrechten van TEAMLEADER

De Klant erkent uitdrukkelijk dat TEAMLEADER en zijn Filialen de enige eigenaar zijn en blijven van de Teamleader-software en/of andere intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben. Alle dergelijke rechten en goodwill berusten bij TEAMLEADER en zijn Verbonden Ondernemingen en dat zal ook zo blijven.

Bijgevolg houdt de krachtens deze overeenkomst aan de klant verleende licentie(zie artikel 5.2) uitsluitend het recht in om - tegen betaling - de Teamleader-software te gebruiken. Op grond van deze Overeenkomst verleent TEAMLEADER geen impliciete licenties.

Onder geen beding is/verleent een dergelijke licentie:

 • Een overdracht van eigendom van de Teamleader-software door TEAMLEADER aan de klant inhouden;
 • De Klant geen rechten verleent op de Teamleader-software, noch op handelsnamen en/of handelsmerken van TEAMLEADER of haar verbonden ondernemingen, en
 • de Klant het recht om TEAMLEADER te vragen hem een kopie van om het even welke software of andere producten die door TEAMLEADER worden gebruikt om de Diensten te leveren, te bezorgen.

De Klant mag bijgevolg geen gebruik maken van enig handelsmerk, enige handelsnaam of enige merknaam van TEAMLEADER of zijn Verbonden Ondernemingen (zoals onder andere het gebruik ervan in metatags, trefwoorden of verborgen tekst) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TEAMLEADER en/of zijn Verbonden ondernemingen.

Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van TEAMLEADER te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendomsrechten van TEAMLEADER ongeldig zou kunnen maken of ertegenin zou kunnen druisen. Hierbij denken we dan onder meer aan octrooien, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.

De Klant verbindt zich ertoe TEAMLEADER in kennis te stellen van elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op om het even welk intellectueel eigendomsrecht van TEAMLEADER waarvan hij weet zou krijgen, alsook van eender welke aanspraak van een derde als gevolg van het gebruik van de Diensten.

7.2 Documentatie

Overeenkomstig deze Servicevoorwaarden kent TEAMLEADER de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe voor de Termijn van de gesloten overeenkomst (zie Artikel 8) voor de reproductie van kopieën van de Documentatie, zij het uitsluitend met het oog op het gebruik ervan door de Klant in het kader van zijn licentie (zie artikel 5.2).

De Klant erkent dat:

 • er geen recht wordt toegekend om de Documentatie te publiceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of er afgeleide werken van te creëren;
 • de Documentatie deel uitmaakt van het intellectuele eigendom van TEAMLEADER en stemt er hierbij mee in om alle eigendomsrechtvermeldingen, met inbegrip van de auteursrecht-, handelsmerk- en vertrouwelijkheidsvermeldingen die de kopieën van de Documentatie zou bevatten, accuraat te reproduceren.

7.3 Verwijzingen

Zonder enig recht, enige aanspraak of enig belang toe te kennen, stemt de Klant ermee in dat TEAMLEADER voor de verlening van zijn Diensten, op bijvoorbeeld de Website, kosteloos correcte informatieve verwijzingen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de Klant (hierna gezamenlijk: de 'Merken').

TEAMLEADER zal binnen een redelijke termijn ieder gebruik van om het even welk Merk van de Klant voor de uitvoering van de Diensten staken bij (i) de beëindiging van de Overeenkomst of (ii) de ontvangst van een kennisgeving van de Klant om een dergelijk gebruik te staken.

8. Duur

Elke Softwarelicentie heeft een verlengbare termijn van één kwartaal of één jaar, afhankelijk van de voorkeur van de Klant bij het bestellen van de Diensten.

Een nieuwe Termijn van gelijke duur als de vorige (Eerste of verlengde) Termijn van één kwartaal of één jaar gaat automatisch in als de Klant de Overeenkomst niet uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de Verlengingsdatum opzegt, wat TEAMLEADER het recht geeft de Klant voor de verlengde Termijn te factureren.

Ingeval de Overeenkomst wordt verlengd, wordt de geldende prijs altijd gebaseerd op de status van het Klantaccount onmiddellijk voorafgaand aan de Verlengingsdatum (ongeacht eventuele prijsverhogingen, zie artikel 4.3). Dit betekent dat eventuele Upgrades tijdens de voorgaande Termijn zullen blijven gelden tijdens de nieuwe Termijn. Ook wordt rekening gehouden met tijdige Downgrades.

9. Opzegging

9.1 Opzegging door de Klant

De Klant kan de Softwarelicentie beëindigen door gebruik te maken van de in-app functionaliteit (voor meer informatie verwijzen wij je naar ons Supportcentrum):

(i) Op ieder moment en voor om het even welke reden, mits de opzegging minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de Verlengingsdatum gebeurt.

Elke opzegging van de Softwarelicentie door de Klant op minder dan 15 kalenderdagen vóór het verstrijken van de Termijn zal geen nut hebben, aangezien de Overeenkomst in dat geval automatisch verlengd zal worden (zie Artikel 8). Bijgevolg zal de Klant verplicht zijn om de factuur voor de verlengde Termijn te betalen, zelfs als hij niet van plan is om de Diensten verder te gebruiken;

(ii) Ingeval de Klant niet kan instemmen met een substantiële wijziging van de Overeenkomst en een dergelijke beëindiging gebeurt binnen 30 kalenderdagen na hiervan in kennis gesteld te zijn door TEAMLEADER.

Substantiële wijzigingen van de Overeenkomst omvatten:

 • een substantiële wijziging van deze Servicevoorwaarden door TEAMLEADER (zie artikel 2.6);
 • een prijsverhoging die een substantiële invloed heeft op de Klant (zie artikel 4.3);
 • een wijziging in het aanbod van de Diensten die een aanzienlijk nadeel voor de Klant met zich meebrengt (zie artikel 16).

Onder geen beding geeft een opzegging de Klant het recht om enige vorm van schadevergoeding of compensatie van TEAMLEADER te eisen.

9.2 Opzegging door TEAMLEADER

Onverminderd eender welk recht of verhaal dat TEAMLEADER ten opzichte van de Klant zou kunnen hebben, staat het TEAMLEADER vrij om de Overeenkomst op eender welk moment en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen bij uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om eender welke professionele samenwerking tussen TEAMLEADER en de Klant voort te zetten.

De Klant stemt ermee in dat volgende omstandigheden als uitzonderlijke omstandigheden beschouwd moeten worden:

i) Indien TEAMLEADER vaststelt of gegronde redenen heeft om te veronderstellen dat:

 • de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op om het even welke bepaling van deze Servicevoorwaarden (met name als de Klant in strijd met de beperkingen in artikel 5.4 handelt).

In de mate dat ze dit nog nuttig acht zal TEAMLEADER de Klant eerst over de inbreuk inlichten en hem verzoeken om (i) de situatie recht te zetten en (ii) de inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) een dergelijke inbreuk of inbreuken in de toekomst te voorkomen;

 • de Klant de Diensten voor ongeoorloofde, illegale en/of ongepaste doeleinden gebruikt;
 • de Overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste of foutieve informatie van de Klant; of
 • de Klant de Diensten bestelde om redenen die niet beschouwd kunnen worden als objectief redelijk en aanvaardbaar.

(ii) Indien de Klant zijn betalingen staakt, het faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, in vereffening of een soortgelijke procedure gaat of ontbonden wordt.

(iii) Indien de Klant een daad van oneerlijkheid, trouweloosheid of fraude pleegt tegenover TEAMLEADER of zijn Verbonden Ondernemingen.

In geval van een dergelijke, per e-mail meegedeelde opzegging van TEAMLEADER wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding en onverminderd het recht van TEAMLEADER om van de Klant een bijkomende compensatie te eisen. TEAMLEADER heeft het recht om elk verzoek van de Klant voor het sluiten van een (nieuwe) Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Diensten te weigeren.

9.3 Gevolgen van de opzegging

Bij beëindiging van de Softwarelicentie:

 • door de Klant:

verbindt TEAMLEADER zich ertoe het Klantaccount zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het einde van de Softwarelicentie te deactiveren. TEAMLEADER zal naar best vermogen de Klant vooraf in kennis stellen van de deactivering van het Klantaccount;

wordt de Klant aanbevolen de Klantgegevens vóór het einde van de Softwarelicentie te exporteren met behulp van de beschikbare exporttools. Export na het einde van de Softwarelicentie kan alleen plaatsvinden gedurende een beperkte tijdsperiode (zie de DPA) en met de tussenkomst van TEAMLEADER. Hiervoor mag TEAMLEADER kosten in rekening brengen.

 • door TEAMLEADER:

dient TEAMLEADER (i) uitsluitend naar eigen oordeel een tijdsperiode te bepalen waarin het het Klantaccount zal deactiveren en (ii) in voorkomend geval de Klant toe te laten de Klantgegevens uit het Klantaccount te exporteren.

Bij export worden de Klantengegevens in een formaat bezorgd dat door een machine gelezen kan worden. TEAMLEADER tracht de geëxporteerde Klantengegevens zo volledig mogelijk te bezorgen, maar kan hiervoor geen sluitende garantie geven.

Bij beëindiging van de Overeenkomst moet iedere Partij alle vertrouwelijke informatie en al het materiaal terugbezorgen dat aan de andere Partij toebehoort (zie artikel 11).

Indien de Klant de Overeenkomst opzegt om een andere reden dan ernstig wangedrag van TEAMLEADER, is hij verplicht om het bedrag voor het resterende deel van de lopende Termijn (en, in voorkomend geval, voor de volgende Termijn) te betalen, zelfs als hij de Diensten niet meer zal gebruiken. Bedragen die reeds aan TEAMLEADER zijn betaald voor de lopende en/of komende Termijn worden door TEAMLEADER bewaard en niet teruggestort.

De volgende artikels blijven ook na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook van kracht: Artikels 7 (Intellectuele eigendom), 10 (Aansprakelijkheid), 11 (Persoonsgegevens en Privacy) en 12 (Vertrouwelijkheid).

10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van TEAMLEADER zal beperkt blijven tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met de Diensten, of (ii) het bedrag van de betaling van de verzekering die afgesloten werd door TEAMLEADER. De aansprakelijkheid zal echter in ieder geval beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving.

De Klant aanvaardt dat hij TEAMLEADER altijd zo snel mogelijk in kennis moet stellen van alle schade die hij heeft geleden als gevolg van het gebruik van de Diensten. Eventuele verergering van de schade die veroorzaakt wordt doordat TEAMLEADER niet aldus onverwijld in kennis wordt gesteld is niet te wijten aan TEAMLEADER.

Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders verklaard of vooropgesteld werd in deze Servicevoorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, worden de Diensten alsook de Documentatie en eender welke andere producten of diensten die door TEAMLEADER geleverd worden op een 'as is'-basis verstrekt. TEAMLEADER wijst dan ook alle eventuele andere expliciete en impliciete beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid.

Bovendien garandeert TEAMLEADER niet dat de Diensten aan alle vereisten van de Klant zullen voldoen. Bovendien heeft de Klant de mogelijkheid om (i) gebruik te maken van de Demo (zie artikel 3.1) voordat hij betalende Klant wordt en (ii) te allen tijde nadere informatie hierover op te vragen bij TEAMLEADER. Derhalve verklaart de Klant voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud en de omvang van de Diensten.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, garandeert TEAMLEADER niet dat: (i) de prestaties van de Teamleader-software ononderbroken of foutloos zullen zijn, noch dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke termijn) zullen worden gecorrigeerd, (ii) de Teamleader-software voortdurend beschikbaar, vrij van virussen, tijdig en volledig zal zijn, of (iii) de door de Teamleader-software verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en niet-misleidend is.

Het beoogde gebruik van de Teamleader-software door de Klant en zijn betrokken Gebruikers geschiedt onder hun volledige verantwoordelijkheid en op eigen risico. TEAMLEADER kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die uit dit beoogde gebruik zou voortvloeien. Daarom zijn de Klant en zijn betrokken Gebruikers als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun computer(programma's), draadloze apparaten en/of andere apparatuur.

TEAMLEADER kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor:

 • Indirecte en/of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, verlies van goodwill en schade aan het eigendom van de Klant als gevolg van het gebruik van de Diensten). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook wanneer de Klant TEAMLEADER specifiek over het mogelijke verlies heeft geïnformeerd;
 • gebreken die direct of indirect zijn veroorzaakt door een handeling van de Klant of een derde, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van de Diensten voor een ander doel dan waarvoor ze zijn ontwikkeld of door TEAMLEADER zijn bedoeld;
 • bijkomende schade veroorzaakt door het verdere gebruik door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers nadat een defect is vastgesteld;
 • het verlies of het foutieve gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend de fout van TEAMLEADER zou zijn;
 • schade veroorzaakt door het niet naleven van adviezen en/of richtlijnen die door TEAMLEADER gegeven zouden zijn, die laatstgenoemde altijd op discretionaire basis verstrekt;
 • Schade veroorzaakt door overmacht of tegenspoed (zie artikel 17).

Bovendien aanvaardt de Klant dat TEAMLEADER geen enkele garantie biedt dat de Klant door het gebruik van de Diensten automatisch voldoet aan de voorschriften of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, met uitzondering van de voorschriften of vereisten die in België gelden op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten. TEAMLEADER kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke navolgende wijziging van om het even welke aard in dergelijke wetgeving en/of voorschriften.

De Klant wordt geacht geen (vertrouwelijke) informatie (bv. een Excel-blad met gegevens, met inbegrip van Klantgegevens) noch eender welke logingegevens aan eender welke werknemer van TEAMLEADER op eender welke manier en om eender welke reden te bezorgen. Mocht de Klant, ondanks het voorgaande, toch eender welke dergelijke informatie aan TEAMLEADER bezorgen, dan erkent de Klant dat hij daarmee geheel op eigen risico handelt. In dat geval kan TEAMLEADER niet dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie garanderen, zoals dat wel het geval is met de Klantgegevens.

De Klant zal TEAMLEADER en al zijn functionarissen, directeuren, partners, werknemers en Filialen vrijwaren en/of schadeloos stellen van en tegen alle claims van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving en/of de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en die zijn veroorzaakt door zijn eigen nalatigheid, schuld of onvoorzichtigheid of door een van zijn Gebruikers.

11. Persoonsgegevens en Privacy

11.1 TEAMLEADER als verwerkingsverantwoordelijke

TEAMLEADER verwerkt persoonsgegevens van de (potentiële) Klant, zijn Gebruikers en/of andere werknemers van de Klant. Aangezien TEAMLEADER persoonsgegevens verwerkt voor een reeks eigen doeleinden (voornamelijk om de Diensten te verlenen, maar bijvoorbeeld ook om nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie te versturen), treedt TEAMLEADER op als 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de Privacywetgeving.

TEAMLEADERs Privacyverklaring bevat alle relevante informatie over de manier waarop TEAMLEADER persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking (waaronder: de doeleinden van de gegevensverwerking, de soort(en) persoonsgegevens die worden verwerkt, de periode waarin ze worden bewaard, de ontvangers van de gegevens, enz.) De privacyverklaring van TEAMLEADER moet samen met die van TEAMLEADER worden gelezen Cookiebeleid.

Door een Overeenkomst met TEAMLEADER aan te gaan – of zich in te schrijven voor een Demo – erkent de Klant dat hij de Privacyverklaring heeft gelezen en de inhoud ervan begrijpt.

11.2 TEAMLEADER als gegevensverwerker

Behoudens de uitzonderingen in artikel 12.3 erkent de Klant dat hij optreedt als 'verwerkingsverantwoordelijke' en TEAMLEADER als 'verwerker' in de zin van de Privacywetgeving voor:

 • De verwerking van Persoonlijke Klantgegevens; en
 • De verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers voor zover deze persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden van de Klant in het Klantaccount zijn ingevoerd en uitsluitend door TEAMLEADER namens de Klant worden verwerkt.

Alle afspraken die in dit verband tussen Partijen worden gemaakt, worden uitsluitend beheerst door de Verwerkersovereenkomst die als bijlage aan deze Servicevoorwaarden is gehecht en die binnen elke Gebruikersaccount beschikbaar wordt gesteld. Een overzicht van de specifieke persoonsgegevens die TEAMLEADER als 'verwerker' verwerkt en van de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om deze persoonsgegevens te beveiligen, is te vinden in de Verwerkersovereenkomst.

Door het aangaan van een Overeenkomst met TEAMLEADER – inclusief registratie voor een Demo – erkent de Klant de Verwerkersovereenkomst te hebben gelezen en aanvaard.

12. Vertrouwelijkheid

12.1 Algemeen

Alle informatie die de Partijen schriftelijk of mondeling met elkaar uitwisselen alvorens de Overeenkomst te sluiten en tijdens de looptijd ervan, geldt als vertrouwelijk en dient door iedere Partij met de strengste geheimhouding te worden behandeld.

Deze omvat, maar is niet beperkt tot: alle informatie van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten- en leveranciersgegevens, gegevens van werknemers, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmen, kenmerken en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet patenteerbaar), processen, schema's, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties. In het geval van de Klant omvat deze ook Klantengegevens.

Concreet zal de ontvanger:

 • de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor eigen rekening en met de strengste geheimhouding;
 • de vertrouwelijke informatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen gebruiken, reproduceren of toewijzen;
 • het niet (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van eender welke vertrouwelijke informatie;
 • geen commercieel voordeel uit de vertrouwelijke informatie halen;
 • de vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis heeft niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij aan derden onthullen, openbaar maken of ter beschikking stellen;
 • dergelijke vertrouwelijke informatie alleen onthullen aan werknemers die deze in het kader van de (mogelijke) samenwerking tussen de Partijen moeten kennen. Daarnaast verklaart en garandeert de ontvanger dat deze werknemers er vooraf, als voorwaarde voor hun tewerkstelling, mee hebben ingestemd om gebonden te zijn door de voorwaarden en bepalingen die in wezen vergelijkbaar zijn met die welke onder deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn op de ontvanger.

De onthullende partij zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 12.2 en 12.3, verleent niets in deze Servicevoorwaarden de ontvanger enig recht op of belang in de vertrouwelijke informatie.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting geldt voor de duur van de Overeenkomst tussen de Partijen en voor een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

12.2 Uitzonderingen die voor beide Partijen gelden

De verplichtingen, zoals bepaald in artikel 12.1, zijn niet van toepassing op de volgende informatie:

 • informatie die publiekelijk beschikbaar is, publiekelijk verspreid werd en/of bekend is bij het grote publiek op het moment van haar mededeling;
 • informatie die de ontvanger op een wettelijke manier ontving van een andere derde dan de onthullende partij, waarbij deze derde op haar beurt niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij;
 • informatie waarvan de onthulling/aankondiging bij wet vereist is of door een rechtbank of regeringsbeslissing (van om het even welke aard) opgelegd wordt. Indien mogelijk zal de ontvanger, alvorens iets te onthullen/aan te kondigen, de reikwijdte en de manier van een dergelijke onthulling/aankondiging met de onthullende partij bespreken.

12.3 Uitzonderingen die van toepassing zijn op TEAMLEADER

Afwijkend van de in artikel 12.1 genoemde vertrouwelijkheidsverplichting verleent de Klant TEAMLEADER en zijn Verbonden Ondernemingen uitdrukkelijk een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om:

 • ideeën, input, suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen, correcties of andere van de Klant ontvangen feedback die kan dienen om zijn Diensten te verbeteren en/of uit te breiden, te gebruiken en/of te commercialiseren.
 • kwantitatieve gegevens die zijn afgeleid van het gebruik van de Teamleader-software door de Klant (bv. het gemiddelde aantal uitgeschreven facturen, toegevoegde contactpersonen, gebruikers ...) voor zakelijke doeleinden te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken, met inbegrip van sectorale analyses, benchmarking, analytische gegevens en marketing. alle bekendgemaakte gegevens zullen alleen in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm beschikbaar zijn en de Klant, zijn Gebruikers of derden niet identificeren;
 • Anonieme en geanonimiseerde Klantgegevens (d.w.z. gegevens die niet kunnen worden gebruikt om iemand te identificeren) gebruiken voor onderzoek, opleiding, statistische en commerciële doeleinden.

13. Ondersteuning - Helpdesk

Mocht de Klant hulp nodig hebben of met een vraag zitten over de Diensten, dan wordt hem aangeraden om eerst een kijkje te nemen op het Supportcentrum van TEAMLEADER.

Mocht de informatie die hij daar kan vinden hem niet helpen, kan hij gratis contact opnemen met de helpdesk van TEAMLEADER door een support ticket in te dienen. De helpdesk van TEAMLEADER is van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (CET) bereikbaar, behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen.

De helpdesk van TEAMLEADER zal zijn uiterste best doen om de Klant zo snel mogelijk verder te helpen na ontvangst van het verzoek om ondersteuning.

14. Beschikbaarheid, Onderhoud en Updates

TEAMLEADER biedt zijn klanten de mogelijkheid om op elk moment, live en in real time de beschikbaarheid van de Teamleader-software te controleren via zijn website.

In geval van problemen met de beschikbaarheid van de Teamleader-software doet TEAMLEADER zijn uiterste best om dit probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op te lossen, zonder enige garantie te geven in termen van respons- en oplostijden. In elk geval en waar gepast zal het TEAMLEADER vrijstaan om te bepalen wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van zijn Klanten kan gelden.

TEAMLEADER wil de kwaliteit van de Diensten hooghouden door regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates uit te voeren. TEAMLEADER verbindt zich ertoe om de impact van dergelijke onderhoudswerkzaamheden en updates op de beschikbaarheid van de Teamleader-software tot een minimum te beperken, maar sluit in dit verband eventuele downtime niet uit. In ieder geval zal TEAMLEADER zijn uiterste best doen om de Klant hiervan te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet zinvol is (zoals in dringende gevallen).

Onder geen beding zal TEAMLEADER verplicht zijn de Klant te vergoeden voor de uitvaltijd.

15. Mededelingen

Alle kennisgevingen die TEAMLEADER op grond van deze Overeenkomst aan de Klant moet doen, zullen afdoende zijn indien TEAMLEADER zijn Mededeling richt aan de laatst bekende contactgegevens van de Klant (die hij mogelijk verstrekte toen hij zich inschreef). Van alle Gebruikers wordt verwacht dat zij hun contactgegevens actueel houden. TEAMLEADER kan niet aansprakelijk worden gesteld als een Klant een bepaalde Mededeling niet heeft ontvangen omdat de beschikbare contactgegevens niet meer actueel waren.

Elke formele mededeling aan TEAMLEADER dient gericht te worden aan de contactadressen die voor dit doel in deze Servicevoorwaarden zijn opgenomen.

16. Wijzigingen van de Diensten

TEAMLEADER heeft het recht om te allen tijde het aanbod en de samenstelling van zijn Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanbod en de samenstelling van de Pakketten, de ondersteunde functionaliteiten) te wijzigen. In voorkomend geval zal TEAMLEADER de Klant hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan een wijziging informeren via een Mededeling.

17. Overmacht / 'Hardship'

TEAMLEADER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van om het even welke van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht of 'hardship' (onvoorziene omstandigheden).

Gebruikelijke situaties van overmacht of hardship zijn onder meer de volgende: alle omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien en onvermijdelijk waren, en die TEAMLEADER beletten de Overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins moeilijker maken dan normaal het geval zou zijn (met inbegrip van onder andere: oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagname, epidemieën en pandemieën, vertragingen bij of faillissement van derden die TEAMLEADER inschakelde, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden, dreiging of daden van terrorisme, interventies van de overheid, stroomuitval en storingen of onderbrekingen van om het even welke communicatieapparatuur, software of hardware).

De genoemde situaties geven TEAMLEADER het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te herzien en/of op te schorten via een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat TEAMLEADER tot schadevergoeding gehouden is. TEAMLEADER heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan twee (2) maanden aanhoudt.

18. Verrekening (Compensatie)

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004 stemmen de Partijen ermee in dat in het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen TEAMLEADER en de Klant, alle thans bestaande alsook toekomstige schulden altijd automatisch en ipso jure met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, hun doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt werden.

Indien er meerdere schuldeisers zijn, zal de vordering van de andere partij op de partij die met meerdere schuldeisers te maken heeft, altijd beperkt blijven tot wat er overblijft na verrekening van de aan te rekenen bedragen. Bovendien zal de permanente verrekening in ieder geval rechtsgevolgen hebben ten aanzien van de curator en de overige schuldeisers, die zelf dus geen bezwaar kunnen aantekenen noch zich kunnen verzetten tegen om het even welke genoemde verrekening of schuldvergelijking die de Partijen zouden verrichten.

19. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar TEAMLEADER zijn maatschappelijke zetel heeft.

20. Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat de taal van deze Servicevoorwaarden ook de voertaal is in alle commerciële transacties met TEAMLEADER.

De originele taal van deze Servicevoorwaarden is het Engels. Vertalingen of documenten die in een andere taal opgesteld werden, zullen altijd als een bijkomend voordeel voor de Klant beschouwd worden. In het geval van een conflict tussen de verschillende versies, heeft de Engelse versie altijd voorrang.

21. Diverse Bepalingen

De nietigheid van een of meer bepalingen of een deel van deze Servicevoorwaarden laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules en/of de rest van de desbetreffende bepaling onaangetast. In voorkomend geval zullen de Partijen onderhandelen om de nietige bepaling door een gelijkwaardige clausule te vervangen die in overeenstemming is met de geest van deze Servicevoorwaarden. Komen Partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

Indien TEAMLEADER om het even welk van zijn rechten (herhaaldelijk) niet uitoefent, kan dit slechts worden opgevat als het gedogen van een bepaalde situatie en impliceert het geenszins een verzaking van zijn rechten.
TEAMLEADER heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen aan een Verbonden onderneming of een ander bedrijf bij een verkoop, overdracht, fusie, consolidatie of enige andere beschikking van (praktisch) al zijn activa of activiteiten.